تعبیر خواب (حرف ب)

بابونه

برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که مشغول چیدن بابونه یا مشغول نوشیدن
چاى بابونه هستید، بیانگر سلامتى شما است. دیدن بابونه، دلالت بر غم و اندوه دارد. خریدن بابونه، نشانه‏ى آن است که خطر یا بیمارى شما را تهدید مى‏کند.

باتلاق 

برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى باتلاق در خواب، بیانگر آن است که باید در نقشه‏هایى که براى رسیدن به اهدافتان کشیده‏اید، دقت بیشترى نمایید تا دچار شکست نشوید. اگر در خواب ببینید که در باتلاقى افتاده‏اید، به این معنا است که احتمالا دچار ضرر زیادى مى‏شوید.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که نزدیک شما زمین‏هاى باتلاقى قرار گرفته که اطراف آن را سبزه و گیاه پوشانده است، بیانگر آن است که شما توطئه‏ى دشمنان را نابود کرده و به خوشبختى مى‏رسید.

باد وزیدن 

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند که باد سختى مى‏وزد، دلیل که مردم آن دیار را بیم و ترس بود. اگر بیند که باد چنان سخت بود که درختان را همى کند و خرابى کرد، دلیل است که اهل آن دیار را بلا و مصیبت از علت طاعون و سرخجه و مانند این رسد.
کرمانى گوید: باد سموم در خواب، دلیل بر بیمارى‏هاى سرد کند و باد معتدل سرد دیدن در خواب، دلیل بیمارى‏هاى شوریده است در آن دیار و باد معتدل دیدن، دلیل بر تندرستى بود از مردم آن دیار و موجب نیکویى و کسب آن دیار کند. اکر بیند که او را از جاى به جایى مى‏برد، دلیل که سفرى دور کند و در آن سفر جاه و بزرگى یابد به قدر آن که او را باد به زمین برده باشد. اگر بیند که باد با گرد و تاریکى بود، دلیل بر ترس و بیم و اندیشه‏ى آن قوم بود.
جابر مغربى گوید: اگر بیند که او را بادى سخت به سوى آسمان‏ها برد، دلیل که اجل او نزدیک بود. اگر بیند که او را باد از آسمان به زمین آورد، دلیل بود که بیمار شود و عاقبت شفا یابد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن باد در خواب بر نه وجه است. اول: بشارت. دوم: فرمانروایى. سوم: مال. چهارم: مرگ. پنجم: عذاب. ششم: کشتن. هفتم: بیمارى. هشتم: شفاء. نهم: راحت. اگر بیند که بر باد نشسته بود، دلیل است که بزرگى و فرمانروایى یابد.
اسمعیل اشعث گوید: اگر بیند که باد ملایمى از مغرب مى‏وزد، دلیل که مردم آن دیار را مال و نعمت زیاده شود. اگر بیند که باد ملایمى از شمال مى‏وزد، دلیل بر شفا و راحت آن دیار. اگر به خلاف این بود، دلیل بر خیر نباشد. اگر صداى باد همى شنید، دلیل است خیر پادشاه بزرگ در آن دیار گسترده شود. اگر بیند که باد مردم آن دیار را برگرفت و بر هوا برد، دلیل است که از مردمان شرف و بزرگى یابد.
هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب ببیند که باد به آرامى مى‏وزد، به معناى آن است که ثروتى فراوان به دست مى‏آورید. اگر در خواب ببینید که باد به شدت در حال وزش است و صداى وحشتناکى را ایجاد کرده، بیانگر آن است که یکى از نزدیکان را از دست مى‏دهید.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که در جهت مخالف باد راه مى‏روید و باد به صورت شما مى‏وزد بیانگر آن است که باید، اعتماد به نفس بیشترى در انجام کارها داشته باشید. اگر در خواب ببینید که در جهت باد راه مى‏روید، نشانه‏ى موفقیت در انجام کارها است. اگر در خواب ببینید که باد شما را به این طرف و آن طرف مى‏کشد، نشانه‏ى آن است که به مسافرتى خواهید رفت که براى شما سود و منفعت فراوان دارد.

بادام 

ابن‏سیرین گوید: بادام در خواب دیدن، نعمت و روزى بود؛ لکن به خصومت به دست آید. اگر بیند که بادام فراگرفت، دلیل بود که به قدر آن وى را نعمت و روزى است و دشوار به دست آید. و معبران مى‏گویند: تأویل بادام در خواب علم بود و شفا از رنج و چون مغز آن بیند بهتر بود.
کرمانى گوید: اگر بیند که بادام با پوست داشت یا کسى به وى داد، دلیل که از مردى بخیل چیزى یابد به سختى، اگر بیند که از مغز بادام تلخ روغن بیرون آورد، دلیل کند که از مردى بخیل وى را به قدر آن روغن منفعت رسد.
جابر مغربى گوید: دیدن بادام در خواب نعمت و مال است. اما اگر بادام با پوست بیند، دلیل که مال قدرى به رنج و سختى به دست آورد و چون بادام بدون پوست بیند، دلیل که مال به آسانى به دست آورد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن بادام در خواب بر دو وجه بود. اول: مال نهانى حاصل گردد. دوم: از بیمارى شفا یابد.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى بادام در خواب، دلالت بر پیشرفت امور مالى دارد. دیدن بادام نارس در خواب، بیانگر تغییر و تحولات خوشایند در زندگى است.
برایت مى‏گوید: اگر کسى در خواب ببیند که مشغول خوردن بادام‏هاى شیرین است، به این معنا است که به خاطر انجام یک کار بخصوص، مورد تشویق دیگران قرار مى‏گیرد. خوردن بادام تلخ در خواب، بیانگر آن است که در مقابل وسوسه‏هاى اطرافیان مقاومت مى‏کنید.

بادبادک 

بیتون مى‏گوید: درست کردن بادبادک در خواب، به این معنا است که شما براى انجام معاملات خود پول کافى ندارید. اگر در خواب ببینید که عده‏اى از کودکان مشغول بادبادک هوا کردن هستند، بیانگر آن است که در انجام تفریحات و لذت‏ها زیاده‏روى مى‏کنید.
برایت مى‏گوید: اگر بادبادکى را در هوا دیدید، به این معنا است که در انجام یکى از کارهایتان دچار بدشانسى مى‏شوید.

بادبزن 

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى بادبزن در خواب، بیانگر شنیدن اخبار خوشایند است. اگر دخترى خواب بادبزن را ببیند، یعنى با افراد جدید هم نشین مى‏شود. اگر دخترى خواب ببیند که بادبزن خود را گم کرده، بیانگر بى‏وفایى نامزد او است.

باد رها کردن 

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند که در میان مجمع مردمان باد رها کرد، چنان که مردمان آواز آن را بشنیدند، دلیل که سخنى زشت گوید که مردم بر وى افسوس کنند و به سبب آن در میان مردمان رسوا شود. اگر بیند که باد نرم رها کرد و آواز آن را بشنیدند تأویلش به خلاف این بود. اگر این خواب مردى هندو بیند، دلیل است که او را خرمى رسد.
کرمانى گوید: اگر بیند که بادى رها کرد و آواز بلندى داشت و بوى ناخوشى، دلیل که کارى کند که مردم بر او تشنیع کنند و او را ملامت کنند و بدى او گویند. اگر بیند که آواز داشت و بوى ناخوش نداشت، دلیل است که از کارى بى‏فایده جدا شود و خیرش در آن بود. اگر بیند بدون قصد بادى رها کرده و مردمان بر او بخندند و او شرم مى‏داشت، دلیل است که از کارى معمولى معیشت او ساخته شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: باد رها کردن در خواب بر چهار وجه بود. اول: سخنى درشت. دوم: تشنیع. سوم: کارى به ملامت. چهارم: رسوایى. اگر بیند که باد را قصدا رها کرد، دلیل که آن کس بد دین و بد مذهب بود.

بادکنک

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى بادکنک در خواب یا بازى کردن با آن، به این معنا است که بیمارى شما را تهدید مى‏کند. اگر در خواب ببینید که بچه‏ها بادکنک، باد مى‏کنند به این معنا است که وجود کارهاى زیاد مانع از استراحت شما شده‏اند.

بادنجان 

ابن‏سیرین گوید: بادنجان خوردن در خواب اگر به وقت بود و اگر بى‏وقت و اگر پخته بود و اگر خام، دلیل غم و اندوه بود به قدر آن که خورده بود، دلیل تر و خشک آن یکسان بود.
کرمانى گوید: اگر بیند که بادنجان بسیار داشت، لیکن جمله را ببخشید یا بفروخت یا از منزل خود بیرون انداخت و از آن بخورد، دلیل است که از غم و اندوه رها شود.

باد و بوران

بییتون مى‏گوید: مشاهده‏ى باد و بوران شدید در خواب، بیانگر آن است که کارهایى انجام مى‏دهید که در به ثمر رسیدن آن دچار شک و تردید شده‏اید.

باران 

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: باران در خواب رحمت و برکت بود از خداى تعالى بر بندگان چون عام بود و به همه جا برسد، و خواب دیدن باران به وقت خویش نیکوتر است به وقتى که مردمان باران خواهند بهتر باشد، اما اگر باران خاص است، چنان که بر یک جا باران سخت مى‏بارید و جز آن جا جاى دیگر نبارید این چنین، دلیل کند بر رنج و بیمارى بر اهل آن موضع و سختى که به ایشان رسد.
محمد بن سیرین گوید: اگر بدید که باران سخت به وقت خویش نمى‏بارید، دلیل است که در آن دیار، لشکر رنج و بلا رسد و اگر بیند که با آب باران مسح مى‏کرد، دلیل کند که از ترس و بیم ایمن شود. اگر بیند که باران بر سر وى مى‏بارید، دلیل بود که به سفر رود و با سود و منفعت باز آید. اگر بیند که باران بر سر مردمان چون طوفان مى‏بارید، دلیل بود که در آن دیار مرگ مفاجات )نعوذ بالله( پدید آید.
کرمانى گوید: اگر بیند به جاى باران شهد همى بارید، دلیل که نعمت و غنیمت در آن دیار بسیار باشد و هر چیز که بیند که از آسمان مى‏بارید تأویلش از جنس آن چیز بود. اگر بیند که آب باران صاف و ناخوش بود، دلیل که بر قدر آن رنج و بیمارى کشد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن باران در خواب بر دوازده وجه است. اول: رحمت. دوم: برکت. سوم: فریاد خواستن. چهارم: رنج و بیمارى. پنجم: بلا. ششم: کارزار. هفتم: خون ریختن. هشتم: فتنه. نهم: قحط. دهم: امان یافتن. یازدهم: کفر. دوازدهم: دروغ.
اچ میلر مى‏گوید: دیدن باران در خواب، نشان دهنده‏ى آن است که زندگى شما وضع بهترى پیدا خواهد کرد. اگر در خواب ببینید که زیر باران خیس شده‏اید، به این معنا است موضوعى که هیچ امیدى به آن نداشتید باعث خشنودى شما مى‏شود. اگر در خواب ببینید هنگام بارش باران، خورشید در آسمان حضور دارد، به این معنا است که سرانجام ناراحتى و گرفتارى به پایان مى‏رسد.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید ابرهایى تیره، آسمان را پوشانده و باران مى‏بارد، نشانه‏ى آن است که در انجام امور کارى دلسرد مى‏شوید. اگر در خواب ببینید در هنگام بارش باران به دنبال جایى هستید که خیس نشوید، بیانگر موفقیت در اهدافتان است. اگر دخترى در خواب ببیند که زیر باران خیس شده، بیانگر آن است که در کسب لذت‏ها افراط کرده و به این خاطر مورد سوءظن اطرافیان قرار مى‏گیرد.

بارانى 

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند بر تن او بارانى بود و او در خدمت پادشاه بود، دلیل است که نام نیک و مدح و ثناى او در پیش مردمان فاش شود. اگر بارانى او از جهت جامه بود، دلیل است که او را فایده دین و دنیا حاصل شود.
کرمانى گوید: اگر بیند که بارانى او از پشم بود یا از کتان یا از پنبه و به گونه سبز است، دلیل بر نیکویى بود اما بارانى زرد، دلیل بر رنج و بیمارى بود. اگر بارانى کبود بود، دلیل بر گناه و معصیت بود. اگر بارانى سفید بیند، دلیل است بر خیر و منفعت که از جایى بدو رسد.

باربر 

بیتون مى‏گوید: اگر کسى خواب باربر را ببیند، یعنى دچار بدشانسى و گرفتارى مى‏شود. اگر در خواب مشاهده کنید که باربر هستید، به این معنا است که به جاهایى مى‏روید که افراد فقیر و مستمند در آن جا فراوانند.

بار کشیدن 

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که بر پشت بار سبک داشت، دلیل که به قدر و جنس آن بار وى را منفعت رسد. اگر بیند که بر پشت بار گران داشت، دلیل که گناه و معاصى بسیار کند. قوله تعالى: «لیحملوا اوزارهم کامله بوم القیمه و من اوزار الذین یضلوانهم بغیر علم». (نحل، ۲۵).
کرمانى گوید: اگر بیند که بار بسیار داشت و دانست که از ملک او است، دلیل به قدر جنس بار وى را خیر و منفعت رسد یا مضرت و بدى. اگر بیند که آن بار ملک آن نبود خیر و شر او به خداوند خواب باز گردد.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خود را مشغول حمل بار دیدید، به این معنا است که دست به کارهاى خیرخواهانه خواهید زد. اگر در خواب دیگران را مشغول حمل بار دیدید، به این معنا است که تجربیاتى به دست مى‏آورید که برایتان بسیار مفید و مطلوب خواهد بود.

باروت 

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که دست به باروت زده‏اید، به این معنا است که کارهایى انجام مى‏دهید که برایتان بسیار خطرناک است. دیدن باروت در خواب، بیانگر آن است در انجام کارهایى که به زودى قصد انجامش را دارید براى خود شریک نگیرید.

باز (قوش) 

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که بازى بگرفت یا کسى به وى داد و آن باز مطیع او بود، یعنى بر دست وى نشست، دلیل نماید بر بزرگى قدر و افزونى جاه و منزلت. اگر او بیند که بازى سفید بر دست او نشست، دلیل که از پادشاه قدر و منزلت یابد. اگر بیند باز از دست او بیفتاد و بمرد، دلیل است که از منزلت به درویشى و بیچارگى افتد.
کرمانى گوید: اگر بیند باز بگریخت و در خانه شد یا در زیر دامن زنى پنهان گردید، دلیل که آن زن را پسرى خوب روى پدید آید. اگر بیند بر پاى آن زن زنگله زرین یا سیمین بود، دلیل که زن را دخترى آید.
جابر مغربى گوید: اگر کسى بازى بیافت و او را بکشت، دلیل که اگر آن کس از مردم پادشاه بود معزول شود از عمل. اگر از مردم پادشاه نبود او را رنجى و غمى رسد از جهت اهل بیت. اگر بیند که باز از دست او بپرید و باز نیامد، اگر این خواب را پادشاه دیده بود، دلیل است مملکت از دست او برود. اگر باز بیامد و بر دست او نشست تأویلش آن که مملکت و قدرت یابد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: چون بیند که باز مطیع او است، تأویل بر پنج وجه است. اول: رامش. دوم: شادى. سوم: بشارت. چهارم: فرمانروایى. پنجم: یافتن مراد. و مال به قدر و قیمت باز، خاصه چون باز سفید و مطیع او بود و چون باز مطیع نباشد تأویلش بر چهار وجه بود. اول: پادشاه ستمگر. دوم: حاکمى که میل کند. سوم: فقیه خائن. چهارم: فرزند که فرمان پدر و مادر نبرد.
برایت مى‏گوید: دیدن باز در خواب، بیانگر آن است که در انجام یکى از کارهایتان دچار بدشانسى مى‏شوید.

بازار 

بیتون مى‏گوید: دیدن بازار در خواب، نشان دهنده‏ى رسیدن به خوشبختى است. اگر در خواب ببینید در بازار گوشت و سبزیجات هستید و تمامى گوشت‏ها و سبزیجات خراب و فاسد هستند، بیانگر ضرر و زیان مالى است. اگر در خواب ببینید که در بازار ماهى فروشان هستید، نشانه‏ى موفقیت در تمامى امور زندگى است.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که از بازار خرید مى‏کنید، بیانگر داشتن روابط نادرست است. اگر خواب ببینید که در بازار چیزى مى‏فروشید، بیانگر تغییر شغل است. اگر در خواب خود را در بازار مکاره ببینید، بیانگر بدشانسى و ناراحتى است.

بازجویى 

هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب از شما بازجویى کنند، به این معنا است که در ارتباط برقرار کردن با اطرافیان دچار مشکل مى‏شوید.

بازرس 

برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که بازرس شده‏اید، به این معنا است که دست به کارهایى مى‏زنید که دوست ندارید کسى از آن مطلع شود. دیدن بازرس در خواب، بیانگر آن است که براى مدتى کوتاه دچار گرفتارى مى‏شوید.

بازرگان 

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که بازرگان هستید، بیانگر پیشرفت در امور شغلى است. اگر در خواب بازرگانى را ببینید، علامت آن است که در انجام کارها موفقیت حاصل مى‏کنید.

بازو 

محمد بن سیرین گوید: بازو در خواب برادر بود و یا فرزند یا دوست معتمد یا انباز. اگر بیند که بازوى وى قوى بود، دلیل که وى را از ایشان منفعت و قوت رسد. اگر به خلاف این بیند، دلیل که او را هیچ فایده و قوت از ایشان نباشد. اگر ببیند که بازوى او افتاد یا اگر کسى بازوى او را ببرید، دلیل که برادر یا دوست یا انباز او از دنیا رحلت کند یا از وى مفارقت جویند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن بازو در خواب بر شش وجه بود. اول: برادر. دوم: فرزند. سوم: انباز. چهارم: دوست. پنجم: پسر عم. ششم: همسایه.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب بازوى خودتان را دیدید، نشانه‏ى پذیرفتن انجام کارهاى مشکل است. اگر در خواب بازوى خود را بسیار کوچک دیدید، به این معنا است که با مردم با خوش‏رویى برخورد مى‏کنید، دیدن بازوى پر مو در خواب، نشان دهنده‏ى پیشرفت در امور کارى است. اگر خواب ببینید که بازویتان شکسته، به این معنا است که در ایجاد ارتباط با اطرافیانتان دچار مشکل مى‏شوید.
بیتون مى‏گوید: دیدن بازوى قطع شده در خواب، بیانگر جدایى از یکى از نزدیکانتان است.

بازوبند 

کرمانى گوید: بازوبند زرین. اگر بیند که در بازو داشت، دلیل که از برادران یا از کسى دیگر او را غم و کراهت رسد. اگر بازوبند سیمین داشت، دلیل که دختر خود را یا دختر خواهر خود را به شوهر دهد. اگر این خواب را زنى بیند، دلیل که او را مال و نعمت و آرایش بود. اگر بیند که بازوبند سیمین یا آهنین داشت، دلیل که او را از برادر قوت و یارى بود. اگر بیند که بازوبند بشکست یا ضایع شد تأویلش به خلاف این بود.
برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى بازوبند سیاه در خواب، بیانگر آن است که بیمارى و گرفتارى شما را تهدید مى‏کند. اگر در خواب ببینید کسى به شما یک بازوبند هدیه داده، به این معنا است که موضوعى باعث شادى شما مى‏شود.

بازى 

برایت مى‏گوید: دیدن هر نوع بازى در خواب، به این معنا است که با انجام کارهاى نادرست نمى‏توانید به هدف خود دست یابید. توپ بازى در خواب، به این معنا است که کارى انجام مى‏دهید که مورد تمسخر دیگران قرار مى‏گیرید.

بازى چشم‏بندى 

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که با دیگران مشغول بازى چشم‏بندى هستید، به این معنا است که در کارى شرکت مى‏کنید که احتمالا به شما ضرر مى‏رساند.

باطرى 

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى باطرى در خواب، بیانگر پیشرفت در امور مالى است.

باغ 

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: دیدن باغ به خواب زن بود. اگر بیند باغ را آب مى‏داد، دلیل که با زن خویش مجامعت کند. اگر بیند که باغ را آب مى‏داد و تر نمى‏شد، دلیل که زن او از شوهر مجامعت کند. اگر بیند در خواب گل و ریحان مى‏کشت، دلیل که فرزند صالح بیاورد. اگر بیند در باغ شفتالو مى‏کشت، دلیل که او را فرزندى آید که زود علم و ادب بیاموزد. اگر بیند در باغ او ریحان رسته بود و بالا کشیده و بوى او به دماغ مى‏رسید، دلیل که او را فرزندى بود دلیر و دانا و خردمند و بوى ریحان، دلیل بر هر فرزند نماید.
کرمانى گوید: باغ در خواب مردى است بزرگوار با مال و جمال. اگر بیند در وقت بهار یا تابستان باغ خرم گشته بود و در او میوه‏ها رسته بود و گل و یا ریاحین شکفته و آب روان و او در باغ نشسته، دلیل که مرگ او بر شهادت بود، زیرا جمله‏ى صفات بهشت است. اگر بیند باغى در تابستان سبز با میوه و آب رود بیامد و باغ را از اصل بر کند و خراب کرد، دلیل که پادشاه آن دیار را بیم هلاک بود یا به سبب سلطانى بزرگ از پادشاهى معزول گردد.
جابر مغربى گوید: اصل باغ در خواب شغل مردان بود به قدر همت. اگر در باغ سبزه بیند، دلیل که کارش نیکو شود و شغل وى آراسته شود. اگر باغ از سبزه و میوه خالى بیند، دلیل که کار او نیکو گردد. اگر باغ را خرم و آراسته دید کسى او را گفت که این باغ از آن فلان است و او میوه از آن باغ مى‏خورد، دلیل که به قدر آن از خداوند باغ منفعت یابد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن باغ در خواب بر هفت وجه بود. اول: زن خوب. دوم: فرزند نیک. سوم: عیش خوش. چهارم: مال. پنجم: بلندى. ششم:شادى. هفتم: کنیزک.« و باغ در خواب دیدن قیم زن بود. اگر کسى بیند که باغبانى مى‏کرد، دلیل که زنى توانگر کند و به شغل او مشغول شود و به ایشان سازگارى و مدارا کند و بعضى از معبران گفته‏اند: دیدن باغ بر سه وجه است. اول: کدخداى سراى. دوم: قیم زن. سوم: فرزند قره العین.
برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى باغ در خواب، بیانگر آشنایى با افراد جدید است. اگر خواب ببیند که در باغى مشغول کار هستید، دلالت بر داشتن لحظات خوب دارد. اگر خواب ببیند که مالک یک باغ میوه هستید، بیانگر به دست آوردن ثروت است.
بیتون مى‏گوید: اگر دخترى در خواب ببیند در باغى زیبا با نامزد خود مشغول گردش است، بیانگر رسیدن به خوشبختى و سعادت است. اگر خواب ببینید که در باغى مشغول چیدن میوه هستید، نشانگر زندگى آرام توأم با رفاه و آسایش است. اگر در خواب خود را در باغى ببینید که درختان آن باغ برگ و میوه‏اى ندارد، به این معنا است که براى به دست آوردن موقعیت‏هاى مناسب، فرصت‏ها را از دست مى‏دهید.

باغچه

برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى باغچه در خواب، بیانگر این است که شما عاشق مى‏شوید. اگر در خواب با یک باغچه‏ى کثیف و نامرتب روبه‏رو شدید، به این معنا است که شما در انجام کارى با کسى مشورت مى‏کنید که شایستگى لازم را ندارد. اگر خواب ببینید در باغچه‏اى مشغول به کار هستید، به این معنا است که در انجام کارها دقت زیادى دارید.

باغبان 

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب باغبانى را دیدید، بیانگر آن است که در امور مالى زیان خواهید کرد.

باغ وحش 

برایت مى‏گوید اگر خواب ببینید که در یک باغ وحش حضور یافته‏اید، به این معنا است که باید در انجام کارهایتان دقت بیشترى بکنید، احتمالا خطرى شما را تهدید مى‏کند.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى حیوانات باغ وحش در خواب، بیانگر آن است که شما زندگى پر فراز و نشیبى خواهید داشت، گاهى آرام و بى‏دغدغه و گاهى همراه با مشکلات.

بافتن جامه‏ها 

محمد بن سیرین گوید: بافتن جامه‏ها در خواب سفر است و بافنده مسافر است. اگر بیند جامه یا چیزى مى‏بافت، دلیل است که به سفر رود. آورده‏اند که بافتن جامه‏ها در خواب خصومت است.
کرمانى گوید: اگر بیند به جاى ابریشم ریسمان یا کتان مى‏بافت، دلیل که بد بود، زیرا که نشان خیانت است، خصوصا اگر بیند جامه تمام نگردد.
جابر مغربى گوید: اگر بیند بافندگى همى کرد، دلیل است که او را با مردم خصومت همى افتد و حالش نیکو شود، اما از مردان او را سرزنش و ملامت رسد.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب خود را مشغول بافندگى دیدید، به این معنا است که در یک موقعیت خسته‏کننده‏اى قرار مى‏گیرید که مى‏توانید بر آن تسلط پیدا کنید.
بیتون مى‏گوید: اگر مردى در خواب خود را در کارخانه‏ى ریسندگى ببیند، بیانگر رسیدن به موفقیت و خوشبختى است. اگر دخترى خود را در یک کارخانه‏ى بافندگى مشغول به کار ببیند به این معنا است که همسرى لایق و شایسته‏ى خود به دست مى‏آورد. اگر در خواب یک کارخانه‏ى بافندگى ویران و خراب دیدید، به این معنا است که احتمالا در یکى از کارهایتان موفق نمى‏شوید.

باقلا 

محمد بن سیرین مى‏گوید: دیدن باقلا در خواب در وقت خود خوردن و بى‏وقت خوردن، اگر پخته باشد یا خام، دلیل بر غم کند و حکم تأویل آن در تر و خشک یکسان است. اگر بیند که نخورد غم و اندوه کمتر بود.
کرمانى گوید: اگر کسى بیند که شخصى باقلا بدو داد و بخورد، دلیل است که اندوهگین شود و باشد که با آن کس خصومت نماید و معبران گفته‏اند: اگر بیند باقلا داشت یا کسى بدو داد، یا از خانه بیرون ریخت و از آن هیچ نخورد، او را زیان ندارد، خاصه چون به وقت خویش دیده بود.

بالا رفتن 

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند بر بالاى کوهى نشسته بود یا بر بام و یا بر قصر و مانند این‏ها بالا رفتن، دلیل است که آن چه جوید، بیابد و حاجتش روا شود و بعضى از معبران گویند: اگر بیند به دشوارى بالا همى رفت، دلیل که آن چه خواهد به رنج و دشوارى بیابد. اگر بیند بر نردبان بالا مى‏شد، دلیل است که در دین شرف و منزلت یابد، خاصه که نردبان او از گل بود. اگر بیند نردبان او گچ و سنگ بود، دلیل است که در دین او خلل باشد.
کرمانى گوید: بالا رفتن از نردبان گچ و سنگ، دلیل که شرف و بزرگى یابد در این جهان. اگر بیند از خشت و خام و گل بود، قدر و منزلت یابد در این جهان. اگر بیند بر آسمان بالا رفت و بر نیامد، دلیل است که اجل او نزدیک باشد. اگر بیند بر آسمان شد و باز آمد، دلیل است که سخت بیمار شود و سرانجام شفا یابد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن بر بالا شدن بر پنج وجه است. اول: روایى حاجت. دوم: زن خواستن. سوم: قرب و بزرگى. چهارم: مراد یافتن. پنجم: بالا رفتن کار.
برایت مى‏گوید: بالا رفتن از پله‏ها در خواب، نشانگر آن است که بعضى مواقع بى‏احتیاطى مى‏کنید. اگر کسى در خواب ببیند که از کوه بالا مى‏رود، بیانگر رسیدن به خوشبختى است. اگر کسى در خواب ببیند که از اسب سفیدى بالا مى‏رود، معنایش آن است که در انجام کارهایش موفق مى‏شود.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که مانند یک دزد از دیوار کسى بالا مى‏روید و سریعا صاحب خانه متوجه مى‏شود، معنایش این است که خطرى شما را تهدید مى‏کند که باعث نگرانى شما شده، اما شما با درایت مشکل را حل مى‏کنید.

بالا سر 

بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که شى‏ءاى بالاى سر شما آویخته است، بیانگر بهبودى در امور مالى است. اما اگر شى‏ء مورد نظر، روى سر شما بیفتد به این معنا است که احتمالا خطرى را تهدید مى‏کند. و اگر آن شى‏ء روى شما افتاد و به شما آسیبى نرساند، به این معنا است که بعد از کشیدن سختى‏هاى زیاد به خوشى و آرامش دست مى‏یابد.

بالش 

محمد بن سیرین گوید: بالش در خواب خادم است بیننده‏ى خواب را. اگر بیند بالشى نو فرا گرفت و آن بالش سبز بود، یا شخصى به وى داد، دلیل است که او را خادم یا خدمتکارى مصلح و پارسا پیدا شود. اگر بیند بالش او کهن و چرکین و زرد و سیاه باشد، تأویلش به خلاف این است. اگر بیند بالش او بدرید یا بسوخت یا از وى ضایع شد، دلیل است که خدمتکاران وى ضایع شوند یا بگریزند یا رنج و بلایى بدو رسد و به سبب آن از وى جدا شود.
کرمانى گوید: اگر بیند شخصى از خانه‏ى او بالش بدزدید، دلیل است که شخصى از پى زن او مى‏گردد که او را بفریبد یا از پى کنیزک. معبران گویند: دیدن بالش در خانه، دلیل است شخصى از آن بمیرد. اگر مردى بیند بالش بسیار یافت، دلیل است به قدر آن بالش‏ها او را خادمان و کنیزان حاصل شود. اگر بیند آتش در افتاد و بالش او بسوخت، دلیل که خادمان و کنیزان او بروند یا بگریزند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن بالش در خواب بر پنج وجه است. اول: خادم. دوم: کنیزک. سوم: ریاست. چهارم: دین نیکو. پنجم: پرهیزکارى و عدل.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که روى بالشى نشسته‏اید، بیانگر قبول مسائل ناگوار است.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى بالش، نشانه‏ى موفقیت در زندگى است.

بالکن 

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که در بالکنى ایستاده‏اید، نشانه‏ى آشنایى با افراد جدید است.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى یک بالکن قدیمى، بیانگر غم و اندوه است. اگر دخترى خواب ببیند با نامزد خود روى بالکن ایستاده است، به این معنا است که به زودى ازدواج مى‏کند.

بالن 

برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى بالن در خواب، نشانه‏ى آن است که در انجام کارها باید دقت بیشترى نمایید. اگر در خواب ببینید که با بالنى در حال پرواز هستید، به این معنا است که در انجام یکى از کارهایتان دچار اشتباه مى‏شوید. مشاهده‏ى سقوط بالن در خواب، نشانه‏ى یأس و نومیدى است.

بال و پر پرندگان 

اچ میلر مى‏گوید: مشاهده‏ى بال پرندگان در خواب، نشانه‏ى به دست آوردن ثروت است.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که مثل پرندگان، بال و پر دارید، یعنى غم و ناراحتى شما را تهدید مى‏کند.

بام 

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند بر بام خانه‏ى مجهول بود، دلیل است که زنى خواهد بر قدر بلندى بام با قدر و رفعت. اگر دید بام آن خانه معروف بود، دلیل که شرف و بزرگى یابد و کارش بر نظام شود.
جابر مغربى گوید: اگر دید بر بام خانه‏ى پادشاه است، دلیل که بزرگى و منزلت یابد. اگر بیند از بام بیفتاد، از جاه و منزلت بیفتد و او را اندوه رسد.

بانک 

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که مشغول پول گذاشتن در بانک هستید، نشانه‏ى رسیدن به آرزوهایتان است. اگر خواب ببینید که از بانکى پول برداشت مى‏کنید، نشانه‏ى زیان و ضرر مالى است.
بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که وارد بانکى مى‏شوید و اسکناس‏هاى زیادى روى هم انباشته شده است، بیانگر بالا رفتن موقعیت اجتماعى شما است.

بانکدار 

برایت گوید: اگر در خواب مشغول صحبت با یک بانکدار باشید، بیانگر آن است که بلایى از سر شما رفع مى‏شود. اگر در خواب خود را صاحب یک بانک ببینید، نشانه‏ى آن است که در انجام یکى از معاملات خود سود چندانى حاصلتان نمى‏شود.

بانگ نماز 

محمد بن سیرین گوید: هر بنده‏ى مصلح و مؤمن و مستور چون بیند در جایگاهى معروف بانگ نماز شنود یا بانگ نماز دهد، دلیل حج بیت الله بگذارد. قوله تعالى: »و اذن فى الناس بالحج یاتوک رجالا«. )حج، ۲۷(. اگر بانگ نماز در جایگاهى مجهول بود، مکروهى و ناپسندى بدو رسد. اگر این خواب را مردى فاسق دید، دلیل که او را به دزدى گیرند. اگر دید بانگ نماز را از مسجد یا از مناره دهد، دلیل که مردمان را به خدا مى‏خواند. اگر دید در بستر خفته بانگ نماز داد، دلیل که با زن خود الفت دارد. اگر دید بانگ نماز در خانه خود مى‏داد، دلیل که مفلس و درویش گردد و گویند کسى از اهل بیت او هلاک شود. اگر دید بانگ در چاه یا در سردابه مى‏داد، دلیل که آن کس زندیق یا منافق است. اگر دید که بانگ نماز در کوچه مى‏داد، دلیل بر جاسوسى کند.
کرمانى گوید: اگر مردى بیند با زن خود بانگ نماز مى‏داد، دلیل است که از دنیا رحلت کند به زودى. و اگر دید در کلمه‏هاى بانگ نماز زیادت و نقصانى بود، دلیل که بر مردمان ستم و بیداد نماید. اگر دید کودکى بانگ نماز مى‏داد، دلیل که پدر و مادر را وداع گوید.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: بانگ نماز در خواب بر دوازده وجه است. اول: حج. دوم: سخن. سوم: فرمانروایى. چهارم: بزرگى. پنجم: ریاست. ششم: سفر. هفتم: بریدن. هشتم: مفلسى. نهم: خیانت. دهم: جاسوسى. یازدهم: منافقى و بددینى. دوازدهم: بریدن دست.

ببر 

محمد بن سیرین گوید: ببر جانورى است درنده و از جمله‏ى سباع است و دشمن شیر است و دیدن وى به خواب دشمن قوى و دلیر است؛ لیکن کریم و مهربان است. اگر بیند با ببر در نبرد و جنگ است و او را شکست داد، دلیل که بر دشمن چیره شود. اگر بیند ببر وى را شکست داد دشمن بر وى ظفر یابد. اگر بیند ببر از وى ترسان است و مى‏گریخت از دشمن ایمن گردد.
کرمانى گوید: پوست و استخوان و موى ببر به خواب دیدن، مال و منفعت است که از دشمن بدو رسد، به قدر آن چه دیده است. اگر بیند بر ببر نشسته است و او مطیع است، دلیل که دشمن مطیع او گردد.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببرى را مشاهده کردید، به این معنا است که یکى از دشمنان شما قصد آزار شما را دارد. اگر در خواب ببینید که ببرى مدام شما را تعقیب مى‏کند، به این معنا است که شخصى به شما ضرر مى‏رساند.
هانس کورت مى‏گوید: حمله‏ى ببر در خواب، بیانگر آن است که شما در اثر یک شکست دچار یأس و ناامیدى مى‏شوید. اگر در خواب مشاهده کنید که جلوى حمله‏ى یک ببر را مى‏گیرید، به این معنا است که به اهدافتان رسیده و در انجام کارهایتان موفق مى‏شوید. اگر در خواب ببرى را در قفس ببینید، بیانگر شکست دشمنان است.

بت 

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند بت مى‏پرستید، دلیل که بر خداى تعالى دروغ گوید و بر راه باطل است. اگر بیند بت از چوب است و او را مى‏پرستید، دلیل که منافق است در دین. اگر بیند آن بت از آهن است یا از مس یا از ارزیر، دلیل که غرضش از دین صلاح دنیا و طلب متاع او بود.
کرمانى گوید: اگر آن بت از جوهر بیند، دلیل که غرضش از دین پادشاهى و خدم و حشم است. اگر بیند آن بت از جوهر دور شد، دلیل که غرضش از دین جمع کردن مال حرام است. اگر بیند بت در خانه است از عقل و دانش خود فروماند و متحیر شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن بت به خواب بر سه وجه است. اول: دروغ و باطل. دوم: مکار منافق. سوم: زن مفسد فریبنده.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید بتى را مى‏کشنید، به این معنا است که از موقعیت اجتماعى بالایى برخوردار مى‏شوید. اگر در خواب ببینید که مردم مشغول بت‏پرستى هستند، به معناى آن است که شما با یکى از اطرافیانتان مشاجره مى‏کنید.

بتونه 

بیتون مى‏گوید: بتونه کارى در خواب، نشانه‏ى آن است که با انجام کارهایى سخت به مال و ثروت فراوانى خواهید رسید.

بچه 

برایت مى‏گوید: اگر در خواب بچه‏اى را مشاهده کردید، به این معنا است که در انجام کارها فرصت مناسبى را به دست آورده‏اید. دیدن بچه‏ى لاغر در خواب نشانه‏ى آن است که شما دچار مشکل مى‏شوید، اگر در خواب بچه‏ى چاقى را ببینید، به این معنا است که در انجام کارها موفق مى‏شوید. اگر در خواب ببینید که بچه‏اى خوابیده، به معنى آن است که زندگى خوبى خواهید داشت. اگر خواب ببینید که بچه‏اى را به قتل رسانده‏اید، یعنى به یکى از اشتباهات خود پى مى‏برید. و اگر در خواب خود را مشغول بازى با بچه‏ها دیدید، نشانه‏ى آن است که در تمامى کارهایتان به موفقیت مى‏رسید.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب بچه‏ى بازیگوش و شیطانى را دیدید، نشانه‏ى آن است که به خاطر افراط در تفریحات دچار مشکل مى‏شوید.

بچه‏ى شیرخوار 

برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى بچه‏ى شیرخوار، نشانه‏ى آن است که همیشه موفق مى‏شوید. اگر خواب ببینید که بچه‏اى تازه متولد شده، به این معنا است که فرصتى دوباره به دست مى‏آورید. اگر بچه‏اى را در حال شیر خوردن ببینید، نشان دهنده‏ى آینده‏اى خوب و آرام است.

بخارى 

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که شعله‏هاى یک بخارى خوب نمى‏سوزد، بیانگر شادى و خوشحالى است. اگر در خواب نتوانید یک بخارى را روشن کنید، به معناى آن است که با یکى از اطرافیانتان دچار مشکل مى‏شوید. دیدن بخارى داغ در خواب، نشان دهنده‏ى آن است که در زندگى رفاه کامل را دارید.

بخشش کردن 

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند مال خود را به کار خیر بخشش مى‏کرد، دلیل است که فرزند خود را زن خواهد، یا کسى را از خویشان خود به زن دهد و مال خود را بر ایشان قسمت کند. اگر بیند مال خویش را به راه فساد بخشش مى‏کرد، دلیل است که سوى فساد و حرام گراید. اگر بیند مال خویش بر بیگانگان بخشش مى‏کرد، دلیل که حالش هم به مرگ او و هم به زندگانى او پراکنده شود.
کرمانى گوید: اگر بیند مال کسى را بخشش مى‏کرد به رضاى صاحب مال، دلیل خیر و شر آن به خداوند مال باز گردد.

بخور کردن 

محمد بن سیرین گوید: بخور کردن به خواب مال است از مردى بزرگوار، اگر بیند از بوهاى خوش چیزى بخور کرد، دلیل که به قدر آن از مردى مال حاصل شود.
جابر مغربى گوید: بخورى که خوشبوى بود بیننده را خیر و منفعت بیشتر است. اگر بخور خوشبوى نبود، خداوند خواب را تأویلش به خلاف این است.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: تأویل بخور کردن به سه وجه است. اول: مال بسیار. دوم: عیش خوش. سوم: نام نیکو.
برایت مى‏گوید: بخور دادن در خواب، بیانگر آن است که اطرافیان با چاپلوسى قصد دارند به شما نزدیک شوند.

بدبختى 

بیتون مى‏گوید: دیدن بدبختى خودتان در خواب، بیانگر آن است که براى مدتى دچار بدشانسى مى‏شوید. اگر خواب ببینید کسى گرفتار بدبختى شده است، نشانه‏ى آن است که فردى با کارهاى موذیانه مانع از موفقیت شما مى‏شود.

بدخلق 

برایت مى‏گوید: اگر در خواب احساس کنید که بد اخلاق هستید، نشانه‏ى آن است که اوقات خوشى پیش رو دارید.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب اطرافیانتان را بدخلق ببینید، بیانگر آن است که با افرادى نالایق همنشین مى‏شوید.

بدن 

برایت مى‏گوید: دیدن بدن در خواب، بیانگر آن است که شما دلبسته‏ى کسى مى‏شوید و در انجام کارهاى بیهوده وقت تلف مى‏کنید. اگر خواب ببینید که داراى بدنى قوى هستید، به این معنا است که به خوشبختى مى‏رسید. اگر در خواب بدن خود را زخمى ببینید، بیانگر ضرر مالى است. دیدن بدن لخت در خواب، نشانه‏ى آن است کار نادرستى انجام مى‏دهید که آبروى شما در خطر است.

بذر 

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى بذر در خواب، بیانگر خوشبختى است.

برادر 

بیتون مى‏گوید: اگر برادر خود را در خواب خوشحال ببینید، نشانگر آن است که براى رسیدن به اهدافش به او کمک خواهید کرد. اگر برادر خود را ناراحت یا گرفتار ببینید، به این معنا است که دچار بیمارى یا ضرر مالى خواهید شد.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که برادرتان مرده یا با او خداحافظى مى‏کنید، نشانه‏ى آن است که مدتى دچار بیمارى مى‏شوید. دیدن برادر همسر خود در خواب، نشانه‏ى اختلاف خانوادگى است.

برادرزاده 

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب برادرزاده‏ى خود را ببیند، یعنى اوضاع مالیتان بهبود مى‏یابد. اما برادرزاده‏ى خود را ناراحت دیدید، یعنى دچار بدشانسى خواهید شد.

برادرى (دوستى) 

اچ میلر مى‏گوید: اگر در خواب ببینید با کسى پیمان دوستى مى‏بندید، نشانه‏ى آن است با فردى آشنا مى‏شوید که یکى از دوستان عزیز و باوفاى شما مى‏شود.

برانکار 

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى برانکار در خواب، بیانگر بروز مشکلات است.

برج 

بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که از برج بالا مى‏روید، بیانگر رسیدن به آرزوهایتان است. اگر خواب ببینید که از برج پایین مى‏آیید و ناگهان برج ویران مى‏گردد، بیانگر غم و اندوه است. اگر فرد نیازمندى خواب ببیند که از برج دیده‏بانى بالا مى‏رود، بیانگر بهبودى در امور مالى است و اگر زنى چنین خوابى ببیند، نشانه‏ى آن است که براى موفقیت در کارها باید غرور خود را کنار بگذارد.
برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى برج مراقبت در خواب، بیانگر بروز مشکلات است. مشاهده‏ى برج فرستنده در خواب، نشانه‏ى آشنایى با افراد جدید است.

برجستن (جهیدن) 

محمد بن سیرین گوید، اگر کسى بیند از جایى به جایى مى‏جست، دلیل که حال او دگرگون شود. اگر بیند به جاى دورى جست، دلیل که به سفر رود. اگر بیند در وقت جستن عصا در دست داشت، دلیل که اعتماد وى بر مردى قوى بود.
کرمانى گوید: اگر بیند از جایى بیرون جست، دلیل که از حال بد به حال نیک برگردد. اگر بیند به هر جایى که مى‏خواهد مى‏جست، دلیل است بر قوت و توانایى وى.
جابر مغربى گوید: اگر بیند از جایى پاکیزه بجست، دلیل که از حال فساد به حال صلاح آید. اگر به خلاف این بیند از صلاح به فساد آید.

برچسب 

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى برچسب در خواب، بیانگر دخالت دشمنان در امور شخصى شما مى‏باشد.

بر دار کردن 

کرمانى گوید: اگر بیند کسى را بر دار کردند و مردم در وى نظاره مى‏کردند، دلیل که بر چندین مردمان مهتر شود. اگر بیند کسى به نظاره‏ى او نبود، شرف و بزرگى یابد؛ لیکن در راه دین مدبر و فاسق است. اگر بیند گوشت کسى را که بر دار کرده بودند مى‏خورد، دلیل که مالى از کسى که بر مردم مسلط بود بخورد. اگر بیند او را بر دار کرده و خون از وى روان شد، دلیل که عیب مردم کند و گناه بسیار از او به وجود آید.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: بر دار کردن در خواب بر چهار وجه است. اول: مهترى. دوم: مال. سوم: بزرگوارى. چهارم: غیبت مردم کردن.

برده 

برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که برده هستید، یعنى در انجام کارهایتان موفق مى‏شوید. دیدن برده در خواب، نشانه‏ى آن است که باید با تمایلات نفسانى خود مبارزه کنید.

برزنت 

بیتون مى‏گوید: خرید و فروش برزنت در خواب، بیانگر انجام کارهاى مشکوک و خطرناک است. مشاهده‏ى پارچه‏ى برزنت در خواب، نشانه خیانت اطرافیان است.

برس 

هانس کورت مى‏گوید: مشاهده‏ى برس در خواى، دلالت بر بدشانسى و بدبیارى دارد. اگر در خواب برس لباس دیدید، یعنى کارهاى مشکل پیش رو دارید.

برف 

محمد بن سیرین گوید: برف به خواب دیدن، غم و اندوه و عذاب است، مگر اندکى دیده بود. اگر در زمستان برف بیند، یا به جایگاهى که پیوسته در آن جا برف است، دلیل که اهل آن موضع را غم و اندوه رسد.
جابر مغربى گوید: دیدن برف به خواب لشکر هزیمتى است، خاصه که با برف بیند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن برف به خواب بر شش وجه است. اول: روزى. دوم: زندگانى. سوم: مال بسیار و ارزانى نرخ‏ها. چهارم: لشگر بسیار. پنجم: بیمارى. ششم: غم و اندوه. اگر بیند در تابستان برف جمع مى‏کرد، دلیل که مال بسیار و حلال جمع کند. اگر به زمستان جمع مى‏کرد، دلیل که به عیش خوش گذراند و منفعت بسیار یابد.
کرمانى گوید: برف به خواب دیدن در سردسیر، دلیل بر خیر و نیکى کند و در گرمسیر، دلیل بر غم و اندوه و قحط است. اگر بیند برف به وقت خود مى‏خورد، بهتر از آن است که بى‏وقت بود.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب بارش برف را ببینید، به این معنا است که باید در انتظار اخبار خوش باشید. مشاهده‏ى آدم برفى در خواب، بیانگر آن است که براى مدتى روابطى سرد و بى‏تفاوت با دیگران خواهید داشت.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که مشغول خوردن برف هستید، به این معنا است که به آرزوهاى خود نمى‏رسید. آب شدن برف‏ها دلالت بر شادى و خوشحالى دارد. اگر خواب ببینید که در هواى برفى، خورشید مى‏درخشد، نشان دهنده‏ى پایان سختى‏ها و رسیدن خوشبختى است. اگر دخترى خواب ببیند که مشغول سورتمه سوارى بر روى برف‏ها مى‏باشد، بدین معنا است که براى ازدواج با مرد مورد علاقه‏اش با مخالفت‏هاى اطرافیان روبه‏رو شده است.

برق 

ابن‏سیرین گوید: برق در خواب خزانه‏دار پادشاه است. اگر بیند برق را از هوا یا از ابر برگرفت، دلیل که کارى کند که در آن خیر بود. اگر بیند برق همى درخشید، دلیل که در آن سال نعمت فراخ بود، خاصه که با برق باد آهسته است.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: برق در خواب بر پنج وجه است. اول: خزانه‏دار پادشاه. دوم: وعده بد. سوم: خیر. چهارم: رحمت. پنجم: راه راست.

برکنار شدن 

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که از مقام خود برکنار شده‏اید، به این معنى است که به مقام بالاترى خواهید رسید.

برکه 

برایت مى‏گوید: دیدن برکه‏اى با آب تمیز، بیانگر آشنایى با اشخاص جدید است. اگر آب برکه کثیف و گل آلود باشد، نشانه‏ى آشنایى با افراد حیله‏گر است. اگر در خواب برکه‏اى پر از ماهى دیدید، بیانگر پیشرفت در امور مالى است اما اگر ماهى‏ها مرده باشند، یعنى دچار زیان و ضرر مى‏شوید.
بیتون مى‏گوید: اگر دخترى ببیند که در برکه‏اى مشغول آب تنى است، یعنى به مقام بالایى دست پیدا مى‏کند.

برگ 

محمد بن سیرین گوید: در خواب دیدن برگ درخت بر درخت، خلق و خوى بیننده خواب بود، خاصه به هنگام وى. اگر بیند برگ سبز از درخت فراگرفت یا کسى بدو داد، دلیل که بیننده‏ى خواب را خلق و خوى خوش است و نیکو.
کرمانى گوید: اگر کسى بیند از درخت برگ تازه فراگرفت، دلیل که او را به قدر آن مال حاصل شود.
جابر مغربى گوید: برگ درختان میوه‏ى شیرین، دلیل است بر خلق نیکو و برگ درختان میوه‏ى ترش، دلیل بر خلق بد است. درختانى که بار نیاورند، دلیل بر درم و دینار است. معبران گویند: برگ درختانى که میوه دارند، دلیل بر درم و دینار کند.
برایت مى‏گوید: دیدن برگ‏هاى تازه و سبز در خواب، بیانگر رسیدن به اهدافتان است. اگر در خواب ببینید که برگ درختان مى‏ریزد. بیانگر ضرر مالى است.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى برگ‏هاى خشک در خواب، دلالت بر ناامیدى دارد. مشاهده‏ى برگ بو در خواب، نشان‏دهنده‏ى موقعیت اجتماعى مناسب است.

برلیان 

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى برلیان در خواب، به این معنا است که در رسیدن به یکى از اهدافتان دچار شکست مى‏شوید. اگر در خواب یک برلیان شکسته ببینید، به این معنا است از کسى که انتظارش را نداشتید به شما خیانت مى‏کند.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید کسى به شما برلیان هدیه داد، بیانگر داشتن اوضاع مناسب است. اگر خواب ببینید که برلیانى را گم کرده‏اید، نشانه‏ى جدایى از یکى از دوستانتان است.

برنج 

محمد بن سیرین گوید: برنج دیدن در خواب، مالى است که به رنج حاصل شود، به قدر آن که دیده بود.
کرمانى گوید: اگر بیند برنج پخت همى خورد، دلیل که حاجت او روا شود و خیر و نیکى بدو رسد. اگر بیند برنج با گوشت پخته همى خورد، بهتر و نیکو بود و برنج با شیر خوردن به غایت نیکو است. اگر بیند برنج با دوغ پخته همى خورد، دلیل بر غم و اندوه کند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن برنج در خواب بر سه وجه است. اول: مال. دوم: حاجت. سوم: خیر و منفعت که بدو رسد.
بیتون مى‏گوید: دیدن برنج در خواب، بیانگر سود و ثروت فراوان است. اگر دخترى در خواب خود را مشغول حاضر کردن برنج ببیند، نشانه دهنده‏ى انجام کارهاى جدید و بهبودى در امور مالى است. اگر ببینید دانه‏هاى برنج کثیف است، به معناى آن است که احتمالا بیمارى شما را تهدید مى‏کند.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب خود را مشغول خوردن برنج ببینید، دلالت بر انجام کارهاى خیر دارد.

برنز 

بیتون مى‏گوید: اگر دخترى مجسمه‏اى از برنز که از خود حرکتى ندارد، ببیند به این معنا است که در ازدواج شکست خواهد خورد اما اگر مجسمه در حال حرکت باشد، به این معنى است که موفق به ازدواج با نامزد خود نمى‏شود.

برنشیت تعبیر برنشیت

هانس کورت مى‏گوید: مبتلا شدن به بیمارى برنشیت در خواب، بیانگر آن است که به خاطر بیمارى قادر به انجام باقى کارها نیستید. درد کشیدن از بیمارى برنشیت در خواب، دلالت بر ناامیدى دارد.

بره

محمد بن سیرین گوید: بره در خواب، اگر نر یا ماده باشد، فرزند است. اگر بیند بره را فراگرفت و یا کسى بدو داد، دلیل که او را فرزندى آید. اگر بیند بره را بکشت، دلیل که فرزند او بمیرد. اگر بیند گوشت بره را بخورد او را به سبب فرزند غم و اندوه رسد.
کرمانى گوید: دیدن بره در خواب، خیر و منفعت است و نیکى و مال حلال به قدر بزرگى و کوچکى آن. اگر بیند بره داشت او را مال و غنیمت رسد به قدر آن. اگر بیند بره یا بزغاله را بکشت و آن را بخورد و نه از بهر گوشت کشت، دلیل که او را مصیبتى رسد به سبب فرزند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن بره به خواب بر چهار وجه است. اول: فرزند. دوم: مال حلال. سوم: معیشت. چهارم: غم و اندوه.
بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که بره‏اى سفید دارید، بیانگر زندگى آرام و لذتبخش است. مشاهده‏ى بره‏ها در حالى که مشغول چریدن در سبزه‏زارى هستند، بیانگر به دست آوردن پول و ثروت است. اگر در خواب بره‏ى مرده‏اى را ببینید، نشان‏دهنده‏ى بروز غم و اندوه است. شیر مکیدن بره‏ها از پستان مادر خود، بیانگر آن است که به زودى صاحب فرزندى زیبا مى‏شوید. فروختن بره در خواب، بیانگر رسیدن به خوشبختى است. اگر در خواب ببینید که یک بره‏ى گمشده را پیدا کرده‏اید،نشانه‏ى آن است که در انجام یکى از معاملاتتان سود کلانى نصیب شما مى‏شود.

برهنگى 

محمد بن سیرین گوید: اگر به خواب دید برهنه است و از مردم شرم دارد، دلیل که حج طلب کند. اگر بیننده‏ى خواب مردى مستور بود، گناهش عفو گردد. اگر صالح نباشد، دلیلش بد بود.
کرمانى گوید: اگر خود را برهنه دیدید و در طلب دنیا بود، دلیل بر غم و اندوه است. اگر بیند لنگى بر میان بسته بود، دلیل که در طاعت و عبادت مجتهد شود.
جابر مغربى گوید: برهنگى در خواب، محنت و رسوایى است اما اگر عورت او پوشیده بیند، مرد صالح را نیکو بود و فاسق را بد بود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: برهنگى در خواب، مرد صالح را خیر و نیکى است و مرد مفسد را بدى و رسوایى است.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خود را عریان مشاهده کنید، بیانگر آن است که دست به کارهاى ناشایست خواهید زد. اگر در خواب دیگران را برهنه ببینید، بیانگر آن است که در دام افراد حیله‏گر قرار مى‏گیرید. اگر در خواب خودتان را برهنه ببینید و تلاش کنید با چیزى خودتان را بپوشانید، نشانه‏ى آن است که از انجام کارهاى زشت دست خواهید کشید.

بریان 

محمد بن سیرین گوید: بریان در خواب، خداوند سخن است و فراخى طلب روزى و گوشت پخته به تأویل بهتر از گوشت خام است.
کرمانى گوید: اگر کسى بیند بریان از گوشت گوسفند خورد، دلیل که به قدر آن مال به رنج و سختى به دست آورد. اگر بیند بریان از گوشت گاو خورد، دلیل که از ترس و بیم ایمن شود. اگر بیند بره بریان همى خورد، دلیل که او را مالى اندک حاصل شود و بعضى از معبران گفته‏اند: خوردن بره پخته به خواب، دلیل آمدن پسرى کند.
جابر مغربى گوید: اگر دید سر بره‏ى بریان مى‏خورد، دلیل که او را از مهترى منفعت رسد. اگر بیند مرغ بریان مى‏خورد، دلیل که مالى از جهت زنى به مکر و حیله به دست آورد. اگر بیند ماهى بریان شده مى‏خورد، دلیل که به سفر شود و به طلب عام یا صحبت مردى بزرگ پیوندد.

بریدن 

برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که چیزى را مى‏برید، نشانه‏ى شنیدن اخبار ناخوشایند است. اگر در خواب ببینید عضوى از بدن یک بچه را قطع مى‏کنید، یعنى از انجام دادن یکى از کارهایتان واهمه دارید.

بز 

محمد بن سیرین گوید: بز در خواب مردى بود بزرگ و ماده بز زنى بود. اگر دید بزى مجهول را بکشت، دلیل که بر مردى بزرگ ظفر یابد. اگر بیند پوست بز را بکند، دلیل که مال بسیار بستاند و هزینه کند. اگر بیند از گوشت او بخورد، دلیل که مال بخورد. اگر بیند بر وى نشست و از هر طرف مى‏راند، دلیل که با مردى بزرگ مکر و حیله کند و به هر حال که خواهد او را گرداند. اگر دید بز او را از پشت خود بیفکند، دلیل که آن مرد وى را از جاه و حرمت بیفکند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: بز نر در خواب مقدمه لشگر است. اگر بیند بز نر بیافت و بر وى نشست، دلیل که این مرد مقدم لشگر شود. اگر از مردم عامه بود، دلیل که او را با مقدم لشگر صحبت افتد و توانگر شود. و نیز فرماید »از پیغمبر صلى الله علیه و آله شنیدم: هر که فرزند بز را به خواب بیند که بخرید و به خانه برد، چهل سال درویشى از وى دور گردد و دیدن بز فروش در خواب، مردى بود که مردان و زنان را جمع کند.«
کرمانى گوید: بز ماده در خواب دیدن و گوشت او خوردن مالى جمع کرده بود و بعضى از معبران گویند: مالى جمع کرده او را حاصل شود.
جابر مغربى گوید: بز ماده دیدن و خوردن، دلیل خیر و منفعت کند، چون به طعم خوش و نیکو بود. اگر به طعم ناخوش بود، دلیل بر غم و اندوه کند.
بیتون مى‏گوید: اگر بزهاى زیادى را ببینید که مشغول چریدن هستند، بیانگر ثروت فراوان است. اگر در خواب مشاهده کنید بز نرى به شما شاخ مى‏زند، به این معنا است که باید مراقب توطئه‏ى دشمنان باشید. اگر دخترى در خواب خود را مشغول شیر نوشیدن ببینید، بیانگر آن است که با مرد ثروتمندى ازدواج مى‏کند. مشاهده‏ى بزغاله در خواب، بیانگر افراط در تفریاحات و لذت‏ها است. اگر در خواب یک بز کوهى ببینید، علامت آن است که در رسیدن به آرزوهایتان تلاش مى‏کنید.

بزاز 

محمد بن سیرین گوید: بزاز به تازى، جامه فروش بود و دیدنش مردى خطرناک است، زیرا که بهاى جامه درم و دینار است که دهند و ستانند و تأویل درم و دینار مکر و اندیشه است و در آن هیچ خیر نباشد؛ لکن اگر بهاى جامه جز درم و دینار بستد، دلیل که او را اندوهى و زیانى رسد. اگر دید که کالاى دیگر به عوض کالاى خویش بستد، دلیل که مرادش حاصل شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن بزاز در خواب زینت دنیا است.

بساط 

محمد بن سیرین گوید: بدان که بساط در خواب شادروان بود. اگر بیند که بساطى بگسترد و بر وى نشست، دلیل بود که روزى بر وى فراخ شود و عمرش دراز بود.
جابر مغربى گوید: اگر بند که بساط پاکیزه و نو داشت فراخ، دلیل که نعمت و مال او بسیار شود، خاصه که گسترده بیند. اگر بیند بساز خویش بفروخت یا به کسى بخشید، دلیل که در مال او نقصان شود. اگر بدید که بساط او بسوخت، دلیل که روزى بر وى بسته گردد و حالش بد شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن بساط در خواب، چون بزرگ و نو بود، بر شش وجه بود. اول: عز و جاه. دوم: بزرگى و رفعت. سوم: مرتبت. چهارم: مال. پنجم: عمر دراز. ششم: ثنا به قدر بزرگى آن. بدان که بساط فروش چون بها بستاند، خلاف این است.

بستر 

محمد بن سیرین گوید: بستر در خواب زن است و نیک و بد آن تعلق به زن دارد. اگر بیند که بسترى خرید یا بستر را بدل یا از آن بستر به بستر دیگر شد، دلیل که زن دیگر خواهید و زن نخستین را طلاق دهد.
کرمانى گوید: اگر کسى خود را بر بستر مجهول بیند، دلیل که به قدر و قیمت آن او را زیانى رسد. اگر بیند که بستر وى بر تختى مجهول گسترده بود و بر آن نشسته بود، دلیل که بزرگى و منزلت یابد و دشمنان را شکست دهد.
جابر مغربى گوید: بستر در خواب ولایت و تن آسایى بود. قوله تعالى: »متکئین على فرش بطآئنها من استبرق«. )رحمن، ۵۴( اگر بیند که بستر را از خانه بیرون انداخت و بعد از آن به خانه آورد، دلیل که میان او و زن طلاق رجعى افتد. اگر خویشتن را به سه چهار بستر، هر یکى افتاده بیند، دلیل که به شماره‏ى هر بسترى زنى بخواهد یا کنیزک خرد. اگر بستر خود را در خانه بیند یا در مغاک که از آن جا بیرون نتوانست آورد، دلیل که زنش رنجور شود و از آن رنج خلاصى نیابد. اگر خویش را بر بستر نرم گسترده بیند که خفته بود، دلیل که آن سال بر وى مبارک گردد.
حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر بیند بستر او نو است و در زیر خود گسترده بود و بالش‏ها نهاده بود، دلیل کند که زن کند یا کنیزک خرد. اگر دید بر بستر خویش بالش‏ها نهاده، دلیل بر خادمان کند. قوله تعالى: »و نمارق مصفوفه«. )غایشه، ۱۵(. اگر بیند بستر به جاى مجهول است، دلیل که زمینى بخرد و در آن کشاورزى کند و معبران گویند: میراث یابد. اگر بیند بر بستر خفته، دلیل که راحت و آسانى یابد. اگر بیند بسترى داشته و بر هوا بر روى آن خفته است، دلیل است که به سبب زن و جاه و بزرگى یابد. اگر بیند بسترش دریده است، دلیل که زنش نابکار است. معبران است. معبران گویند: اگر بیند آتش در بستر او افتاده و بسوخت، دلیل که زن را طلاق دهد یا زن بمیرد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن بستر در خواب بر چهار وجه است. اول: زن. دوم: کنیزک. سوم: ولایت. چهارم: معیشت و منفعت و تن آسایى.

بستنى

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خودتان را مشغول خوردن بستنى ببینید، بیانگر موفقیت در انجام کارها است اما اگر بچه‏ها را مشغول بستنى خوردن، ببینید، بیانگر رسیدن به خوشبختى است. اگر دخترى در خواب بستنى خود را مقابل دیگران به زمین بیاندازد، یعنى بر اثر بدخلقى با دیگران دچار وضع بد مى‏شود.

بسته‏بندى 

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که چیزى را بسته‏بندى مى‏کنید، نشانه‏ى تغییر و تحولات در زندگى است. اگر در خواب چیزى را بسته‏بندى شده ببینید، به این معنى است که به زودى به مسافرت‏هایى خواهید رفت که تجربه‏هاى زیادى به دست مى‏آورید.

بسته‏ى پستى 

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که بسته‏ى پستى به شما تحویل مى‏دهند، به این معنا است که براى مدتى در زندگى دچار مشکل مى‏شوید. اگر خواب ببینید که بسته‏ى پستى را حمل مى‏کنید، به این معنا است که موقعیت‏هاى خوبى پیش رو دارید.
اچ میلر مى‏گوید: اگر در خواب بسته‏اى به شما برسد که درون آن خالى باشد، نشان‏دهنده‏ى آن است که در انجام یکى از کارهایتان دچار مشکل مى‏شوید. اگر در خواب ببینید که بسته‏ى پستى، طلایى به دست شما مى‏رسد، نشانه‏ى آن است که به موقعیت‏هاى اجتماعى بالایى خواهید رسید.

بشقاب 

برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى بشقاب در خواب، بیانگر شرکت در یک مهمانى دوستانه است. اگر در خواب ببینید که بشقابتان شکسته، نشان‏دهنده‏ى آن است که در یکى از کارهایتان سود فراوانى نصیب مى‏شود.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى بشقاب مسى در خواب، بیانگر آن است که عده‏اى تلاش مى‏کنند تا خانواده‏تان را از هم بپاشند.

بشکه

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب بشکه‏اى پر را مشاهده کنید، به معناى داشتن لحظات خوش در زندگى است. دیدن بشکه‏اى خالى در خواب، بیانگر غم و اندوه است.

بطرى 

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب بطرى آب ببینید، نشانه‏ى آن است که در انجام کارهایتان موفق مى‏شوید. دیدن بطرى خالى در خواب، بیانگر آن است که عده‏اى قصد فریب شما را دارند و شما باید مراقب خود باشید.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که مشغول شکستن یک بطرى هستید، یعنى براى مدتى دچار غم و ناامیدى مى‏شوید.

بعدازظهر 

بیتون مى‏گوید: دیدن بعدازظهرى بارانى در خواب، بیانگر آن است که براى مدتى دچار نومیدى مى‏شوید دیدن خواب بعدازظهر براى زن‏ها، دلالت بر آشنایى با افراد جدید را دارد.

بغل 

محمد بن سیرین گوید: بغل دیدن به خواب، دلیل بر ملامت و زشتى است که بدو رسد و موى بغل، دلیل کند بر یافتن مراد و غالب شدن بر دشمن.
کرمانى گوید: اگر بیند که از بغل وى بوى ناخوش مى‏آید، دلیل کند که مال حرام یابد.
جابر مغربى گوید: اگر بیند که از بغل وى بوى ناخوش مى‏آمد، مال حرام یابد. اگر کسى بیند که دست‏ها در زیر بغل داشت، دلیل است بر یافتن مراد و قهر دشمن. قوله تعالى: »و اضمم یدک الى جناحک تخرج بیضآء« )طه، ۲۲(. و بعضى از معبران گفته‏اند: دلیل است بر داشتن مروت و جوانمردى، و هر که بیند در بغل او نقصانى نیست، دلیل که نامرادى کشد و دشمن بر وى غالب شود. اگر بیند که از بغل وى بوى ناخوش مى‏آمد، دلیل که مال به وى رسد، اما به دشوارى. اگر بیند از زیر بغل وى عرق روان شد، دلیل که به قدر آن غرق از مال چیزى نقصان گردد.

بغل کردن 

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دیدید کسى را بغل مى‏کنید، به این معنا است که در عشقتان دچار شکست مى‏شوید. اگر زنى در خواب ببینید که شوهر خود را در آغوش گرفته، بیانگر آن است که دست به کارهاى خطرناک مى‏زند.

بقالى 

محمد بن سیرین گوید: بقالى کردن در خواب، جهد کردن است در کارها و چیزى حاصل کردن به جهت معیشت. اگر بیند بقالى مى‏کرد، دلیل که به کار و کسب دنیا مشغول شود و به قدر آن چه داشت وى را از متاع دنیا حاصل شود.
کرمانى گوید: اگر بیند متاع‏هاى بقالى را به زر و درم مى‏فروخت، دلیل بر غم و اندوه کند، زیرا که زر و درم به تأویل غم و اندوه است.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: بقالى کردن در خواب بر سه وجه باشد. اول: کسب کردن. دوم: منفعت یافتن. سوم: غم و اندوه.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید در یک بقالى، لبنیات و چیزهایى تازه فروخته مى‏شود دلالت بر داشتن فکرى آسوده دارد.

بلبل 

کرمانى گوید: بلبل در خواب دیدن، فرزند کوچک و غلام است و آواز او به خواب، کلام خوش و سخن لطیف است. اگر بیند بلبلى بپرید، دلیل که فرزند یا غلام او ضایع گردد. اگر بیند بلبل در دست او بمرد، دلیل که فرزند او یا غلامش بمیرد.
جابر مغربى گوید: اگر بیند بلبلان بسیار داشت، دلیل که بر قدر آن غلامان بخرد. اگر بیند بلبلان را بکشت و از گوشت آن‏ها بخورد، دلیل که از غلام میراث یابد.
هانس کورت مى‏گوید: مشاهده‏ى بلبل در خواب، بیانگر داشتن زندگى آرام و موفق است. شنیدن صداى دل نو از بلبل در خواب، بیانگر داشتن زندگى خوب و رسیدن به مقام‏هاى بالاى اجتماع است. اگر خواب ببینید که در باغى هستید و یک بلبل مى‏گیرید، نشانه‏ى آن است که با افراد ثروتمندى همنشین مى‏شوید.

بلدرچین 

برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى بلدرچین در خواب، دلالت بر شنیدن اخبار خوشایند دارد.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب یک بلدرچین مرده ببینید، به این معنا است که حوادث ناگوارى پیش رو دارید و شکار بلدرچین در خواب، بیانگر آن است که شما به اطرافیانتان حسودى مى‏کنید.

بلغور 

برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که بلغور مى‏خوردید، نشانه‏ى آن است که به مادیات توجه زیادى دارید.

بلم 

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى بلم در خواب، بیانگر رسیدن به مقامات بالا است. اگر در خواب بلمى را میان موج‏هاى بلند دریا سرگردان دیدید، نشانه‏ى آن است که در امور مالى دچار زیان خواهید شد. اگر در خواب غرق شدن بلمى را ببینید که سرنشینان زیادى دارد، به معناى آن است که براى نجات دوستتان تلاش بیهوده مى‏کنید.

بلندگو 

برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى بلندگو در خواب، بیانگر شنیدن اخبار خوشایند است. اگر در خواب ببینید که از بلندگو صدایى را مى‏شنوید، بیانگر آن است به یک مسأله‏ى مهم پى خواهید برد.

بلور 

محمد بن سیرین گوید: بدان که بلور در خواب، زنى بى‏اصل است. اگر بیند بلور داشت یا کسى بدو داد، دلیل که زنى بى‏اصل به زنى بخواهد. اگر بیند بلور داشت و ضایع شد، دلیل که زن را طلاق دهد یا از او غایب شود. اگر بیند بلور بسیار داشت، دلیل که او را به سبب زنان مال حاصل شود.
جابر مغربى گوید: اگر بیند بلور مى‏فروخت، دلیل که دلالگى زنان بى‏اصل نماید. اگر بیند بعضى از بلور که مى‏فروخت سوراخ نداشت و بعضى سوراخ داشت، دلیل که دلالگى دختران دوشیزه و زنان بیوه بى‏اصل کند.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى اجسام بلورى در خواب، بیانگر آن است که مشکلاتى شما را تهدید مى‏کند. اگر زنى خواب ببیند که خانه‏اش را با اشیاء بلورى تزئین کرده است، به این معنا است که با افراد ناشایستى همنشین مى‏شود.

بلوط 

محمد بن سیرین گوید: دیدن بلوط در خواب، روزى حلال است، به قدر آن که خورده بود. اگر بیند در خانه‏ى وى انبان‏هاى بلوط بود، دلیل که مال و نعمت بسیار او را در آن سال حاصل شود، چون داند که آن بلوط ملک وى است. اگر بلوط در خانه دیگران بود، دلیل که مردمان پیش او امانت‏ها نهند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن بلوط در خواب بر سه وجه باشد. اول: روزى حلال. دوم: منفعت. سوم: معیشت نیکو.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که در جستوجوى درخت بلوط هستید، بیانگر آن است که براى رهایى از مشکلات، کوشش زیادى مى‏کنید. اگر در خواب ببینید که از درخت بلوط مى‏افتید، نشانه‏ى آن است که فرصت خوبى را از دست مى‏دهید.

بلوغ 

برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که تازه به سن بلوغ رسیده‏اید، بیانگر آن است که باید در ایجاد ارتباط با دیگران دقت کنید.

بلیط 

برایت مى‏گوید: خرید بلیط براى سفر، بیانگر آن است که باید در کارها دقت بیشترى نمایید. خریدن بلیط سینما در خواب، نشانه‏ى آن است که باید در کارهایتان عجله نکنید. اگر کسى به شما یک بلیط سینما )تئاتر( داد، بیانگر آشنایى با افراد جدید است.

بمب 

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى بمب در خواب، بیانگر آن است که شما با دیگران مشاجراتى انجام خواهید داد.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که خودتان در مکانى بمب مى‏گذارید، به این‏ معنا است که در نزدیکان شما چند دشمن وجود دارد. اگر خواب ببینید که بمبى ترکیده است، به این معنا است که خطرى شما را تهدید مى‏کند.

بنا 

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى بنا در خواب، بیانگر آن است که محیط زندگى خود را تغییر مى‏دهید.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب مانند یک بنا مشغول ساختن، ساختمانى باشید دلالت بر خوشبختى و سعادت همیشگى دارد.

بناگوش 

محمد بن سیرین گوید: در خواب دیدن، پسرى خوب روى و مبارک است و هر دو بناگوش دو پسر است.
کرمانى گوید: دیدن بنا گوش به خواب، دلیل بر قدر و جاه او بود و زیادت و نقصان دیدن در بناگوش، دلیل بر قدر و جاه صاحب خواب است.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن بناگوش به خواب، بر چهار وجه است. اول: پسرى نیکو روى. دوم: قدر و جاه. سوم: دین درست. چهارم: منفعت از سبب فرزند.

بندباز 

اچ میلر مى‏گوید: مشاهده‏ى کارهاى یک بندباز در خواب، بیانگر آن است که خطرى شما را تهدید مى‏کند. اگر در خواب ببینید که از یک بندى پرت مى‏شوید، به این معنا است که کارهایى انجام مى‏دهید که عواقب ناخوشایندى به همراه دارد.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که یک بندباز هستید، به این معنا است که کارهاى شما دشمنانتان را نابود مى‏سازد. اگر در خواب زنى را مشغول بندبازى ببینید، به این معنا است که دشمنان بر علیه شما نقشه‏هایى کشیده‏اند.

بند لباس 

برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى بند لباس در خواب، بیانگر داشتن روابط دوستانه است. اگر خواب ببینید که بند لباس مى‏خرید، نشانه‏ى آشنایى با افراد جدید است.

بند نهادن 

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند که بند آهنین در پاى داشت، دلیل که دین او به خلل بوده و او دعوى مسلمانى کند به دروغ و مردى بخیل است و از او چیزى به کسى نرسد. بعضى از معبران گویند: چون مردى مصلح بر دست خود بند بیند، دلیل که از کارهاى بد و ناساز باز ماند و دست بدارد. اگر بند دست از چوب بیند، آن که گفتم کمتر و آسانتر بود.
کرمانى گوید: اگر کسى در گردن خود بند از چوب بیند، دلیل که امانتى در گردن او بود و او امانت نمى‏گذارد. اگر بند چوبین بر پاى خود بیند، دلیل بود از اطاعت حق تعالى. اگر این کس در سفر بود، به سلامت باز آید. اگر دید بند گردنش از نقره بود، دلیل که او رابه سبب زن رنج و زحمت است. اگر دید که بندش از زر بود، رنج و زحمتش از جهت مال بود.
حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر امیرى بیند که بر پاى خود بند آهنین داشت، دلیل که از ولایت خویش به سفر رود و در آن سفر بماند. اگر بیند در هر دو پایش بند نهاده بود، دلیل که ولایت یابد. اگر بیند چهار بند در پاى داشت، دلیل است که چهار پسر یابد. اگر بیند بند از پاى او برداشته‏اند، دلیل که از غم‏ها فرج یابد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن بند در خواب بر چهار وجه است. اول: کفر. دوم: نفاق. سوم: بخل. چهارم: از معصیت دست برداشتن.

بندر 

برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى بندر در خواب، بیانگر شادى و خوشحالى است. اگر خواب ببینید که وارد بندرى مى‏شوید، بیانگر آن است که به اهداف خود خواهید رسید. اگر در خواب ببینید که در بندرى مشغول خرید هستید، نشانه‏ى آن است که بخت و اقبال به شما روى مى‏آورد.

بنده 

محمد بن سیرین گوید: هر که بنده‏ى نابالغ را به خواب بیند که بالغ شده است، دلیل است که آزاد شود. اگر کسى بیند بنده خود را آزاد کرد، دلیل که زود از دنیا برود، اگر بیند بنده را که خواجه را بفروخت، دلیل که غمگین و مستمند شود. اگر بیند بنده را فروخت، دلیل که شادمان شود.

بنزین 

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى بنزین در خواب، بیانگر آن است ثروتى به شما خواهد رسید که دیگران سعى دارند آن را از چنگ شما خارج سازند.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که بنزین آتش گرفته، بیانگرموقعیت‏هاى بد است.

بنفشه 

محمد بن سیرین گوید: بنفشه در خواب به وقت خود، دلیل که از زنى یا کنیزى چیزى بدو رسد، یا او را فرزندى آید. اگر وى را از درخت خویش جدا بیند، دلیل که غم و اندوه خورد.
کرمانى گوید: اگر زنى بیند بنفشه از درخت بکند و به شوهر خویش داد، دلیل که شوهر او را طلاق دهد. اگر بیند کسى دسته بنفشه بدو داد، دلیل که میان ایشان مفارقت افتد.
جابر مغربى گوید: درخت بنفشه در خواب، کنیزى است بدخوى و ناسازگار.

بنگاه املاک 

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى بنگاه املاک در خواب، بیانگر آن است که یکى از اطرافیانتان قصد دارد شما را امتحان کند. اگر در خواب ببینید که براى کارى به بنگاه املاک مراجعه کرده‏اید، علامت آن است که دست به کارهاى اشتباه مى‏زنید.

بنیاد نهادن 

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند بنیاد نو نهاد، فایده بیند از خاص و عام به قدر آن که دیده بود. اگر بیند بنیادى در جاى مجهول و نداند که از آن کیست، دلیل که ضایع بود در کار دین و دنیا. اگر بیند بنیاد را به زمین و ملک خود نهاد، دلیل که فایده و روزى حلال یابد.
کرمانى گوید: اگر بیند بنیاد از خشت پخته و گچ نهاد، دلیل که مال او از حرام حاصل شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: اگر کسى بیند که شهرى بنا کرد، دلیل که جماعتى از مردمان را در پناه خود گیرد. اگر بیند قلعه بنا کرد، دلیل که از شر دشمنان ایمن شود. اگر بیند کوشکى بنا کرد، دلیل که به کار دنیا مشغول شود. اگر بیند سرایى بنا کرد و در وى بنشست، دلیل که نفقه‏ها و خیرها بیند.

بو 

برایت مى‏گوید: استشمام بوهاى خوب در خواب، بیانگر داشتن لحظات خوب است. و استشمام بوهاى بد در خواب، بیانگر غم و ناراحتى است.

بوته 

برایت مى‏گوید: اگر در خواب بوته‏ى سبزى مشاهده‏ى کنید، بیانگر آن است که روزهاى خوشى پیش رو دارید. مشاهده‏ى بوته خشک در خواب، بیانگر شنیدن اخبار ناخوشایند است. اگر در خواب بوته‏ى خارى مشاهده کنید، به این معنى است که اتفاقات ناگوارى پیش رو دارید. اگر در خواب ببینید که خارى به دستتان رفته است، یعنى دچار گرفتارى مى‏شوید.
بیتون مى‏گوید: پرورش دادن بوته‏ى شاه دانه در خواب، دلالت بر جدایى از دوستان است.

بوتیمار (پرنده ماهى‏خوار) 

محمد بن سیرین گوید: بوتیمار در خواب، روزى است. اگر بیند بوتیمار را بگرفت، دلیل که به قدر آن از زن مال روزى یابد. اگر دید بوتیمار را بکشت و از گوشت وى بخورد، دلیل که به قدر آن از مال زن بخورد.
کرمانى گوید: بوتیمار در خواب بزرگى است. اگر بیند بوتیمار را بگرفت و به خانه آورد، دلیل که از خویشان خود زنى خواهد و از او منفعت یابد.

بودا 

برایت مى‏گوید: دیدن بودا در خواب، نشانه‏ى آن است که از موضوعى واهمه‏ى دارید. اگر در خواب ببینید که با یک بودایى گفت‏وگو مى‏کنید، یعنى باید منتظر پیشامدهاى ناگهانى باشید. اگر در خواب دعا کردن یک بودایى را ببینید، یعنى قصد گفتن موضوعى را دارید اما از بیان کردن آن مى‏ترسید.

بوزینه 

محمد بن سیرین گوید: بوزینه در خواب، دلیل بر دشمنى فریبنده و ملعون است. اگر دید بر بوزینه نشسته بود و آن بوزینه مطیع او بود، دلیل که بر دشمن غالب شود و او را شکست دهد. اگر دید با بوزینه نبرد مى‏کرد و بر وى چیره شد، دلیل که بیمار شود و از آن شفا نیابد، یا عیبى بر تن او پدید آید که از آن خلاصى نیابد.
کرمانى گوید: اگر دید بوزینه را بکشت، دلیل که دشمن را شکست دهد. اگر دید گوشت او بخورد، دلیل که در رنجى و عیبى گرفتار آید. اگر دیدى کسى بوزینه به وى بخشید، دلیل که کسى دشمنى او ظاهر کند.
جابر گوید: اگر دید بوزینه را بکشت، دلیل که بیمار شود و زود شفا یابد. اگر دید که بوزینه بر اسب نشسته بود، دلیل که جهودى با زن او فساد کند. بوزینه ماده زنى مفسده و جادوگر است.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب یک بوزینه‏ى دراز دست دیدید، یعنى دشمنان از نام شما سوء استفاده مى‏کنند. اگر دخترى چنین خوابى ببیند، بیانگر آن است که نامزدش لایق ازدواج با او نیست.

بوسه دادن 

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند کسى را بوسه داد، دلیل که آن کس را دوست و خواستگار است. اگر آن کس مجهول بود، دلیل که از جایى که طمع ندارد، خیر و منفعت بیند. اگر بیند معروفى را بوسه داد، دلیل که از آن کس خیر و منفعت بیند.
کرمانى گوید: اگر بیند مردى را به شهوت بوسه مى‏داد، دلیل که از بهره مرده خیر کند، یا او را به دعاى خیر یاد آورد. اگر بیند مرده وى را بوسه مى‏داد، دلیل که از مال یا علم آن مرده چیزى به وى رسد. اگر بیند کسى وى را بوسه مى‏داد، دلیل که طالب و خواستگار وى است. اگر به خلاف این بیند، دلیل که مراد و مقصود نیابد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: بوسه دادن، دلیلش بر چهار وجه است. اول: خیر و منفعت. دوم: حاجت روایى. سوم: بر دشمن ظفر یافتن. چهارم: سخن خوش شنیدن.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مادر خود را مى‏بوسید، بیانگر موفقیت در انجام کارها است. اگر در خواب خواهر یا برادر خود را مى‏بوسید، نشان‏دهنده‏ى شادمانى و نشاط است. بوسیدن نامزد خود در تاریکى، بیانگر داشتن روابط نادرست است. بوسیدن دشمن در خواب، دلالت بر آن دارد با یکى از اطرافیانتان که قهر بودید آشتى مى‏کنید.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که دست کسى را مى‏بوسید، دلالت بر موفقیت در عشقتان دارد. اگر در خواب ببینید کسى شما را مى‏بوسد، نشانه‏ى آن است که باید بیشتر مراقب اطرافیانتان باشید. بوسیدن زمین در خواب، نشانه‏ى غم و ناراحتى است.

بوفالو 

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب یک بوفالو دیدید، یعنى با زیرکى توطئه‏ى دشمنان را برملا مى‏سازید. کشتن چندین بوفالو در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارهایتان است

بوق زدن

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى به خواب دید بوق مى‏زند و بوق زدن را نمى‏دانست، دلیل که مردم را از سر خود آگاه کند. اگر بیند بوق مى‏زند، دلیل که در میان مهتران دروغ گوید و آن دروغ را به سوگند راست کند و به عاقبت ظاهر گردد که آن دروغ بود.
جابر مغربى گوید: بوق زدن به تأویل، مردان را مصیبت است و زنان را رسوایى و ظاهر شدن راز ایشان.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: بوق زدن در خواب بر چهار وجه است. اول: خبر دروغ. دوم: سخن مکروه. سوم: ظاهر شدن راز. چهارم: مصیبت است.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب صداى بوقى را شنیدید، بیانگر شنیدن اخبار خوشایند است. اگر در خواب یک بوق شکسته دیدید، بیانگر آن است که احتمالا تصادفى در پیش دارید.

بوقلمون 

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى بوقلمون در خواب، بیانگر رسیدن به خوشبختى است. فروختن بوقلمون در خواب، نشانه‏ى داشتن زندگى آرام و راحتى است. اگر در خواب یک بوقلمون بیمار یا مرده مشاهده کردید، دلالت بر بدبختى دارد. شکار بوقلمون در خواب نشان دهنده‏ى به دست آوردن پول از راه‏هاى نادرست است.
برایت مى‏گوید: خوردن گوشت بوقلمون، نشانه‏ى سعادت است.

بوکس بازى کردن

برایت مى‏گوید: دیدن بازى بوکس در خواب، بیانگر داشتن اختلاف با دیگران است. اگر در خواب خودتان مشغول بازى بوکس باشید، یعنى باید براى رسیدن به آرزوهایتان تلاش بیشترى نمایید. شکست در بازى بوکس، نشانه‏ى آن است که با یکى از اطرافیانتان دعوا مى‏گیرید. پیرورزى در بازى بوکس، بیانگر موفقیت در انجام کارهاى مشکل است.

بولینگ 

بیتون مى‏گوید: دیدن بازى بولینگ در خواب، بیانگر از دست دادن موقعیت‏هاى مناسب است.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که توپ بولینگ را پرتاب مى‏کنید، نشانه‏ى آن است که باید در انجام کارهایتان دقت بیشترى نمایید تا دچار ضرر نشوید، اگر در خواب ببینید که توپ‏هاى بولینگ در حال افتادن است، علامت آن است که نتیجه‏ى کارهایتان را خواهید دید.

بوم 

محمد بن سیرین گوید: بوم به خواب دیدن، مردى دزد نابکار مفسد است و حسود. اگر بیند با بوم جنگ مى‏کرد، دلیل که او را با مردى جنگ و خصومت افتد و دیگر به همه حال دیدن بوم نیکو نباشد.
جابر مغربى گوید: اگر بیند بومى داشت یا کسى به وى داد، دلیل که مردى دزد را قهر کرد. اگر بیند گوشت بوم مى‏خورد، دلیل که به قدر آن گوشت، مال از مردى دزد بخورد. اگر بیند که بچه بوم داشت، دلیل که غلام کوچک دزد یا شاگرد از دزد او را حاصل شود.

به 

محمد بن سیرین گوید: بدان که استادان این فن در تأویل به در خواب دیدن، خلاف است. بعضى گویند: مهترى و بزرگى یابد و از آن خیر و منفعت بیند و ثناى نیکو شنود، و بعضى گویند که فرزند باشد و بعضى گویند بیمارى است، و آن که حکم بیمارى کرد. چنین گوید که آن چون به گونه‏ى زرد است، دلیل بر بیمارى کند و آن که گفت سفرى دراز است، با رنج تن بدان معنى که گفت جبرئیل آدم را، در وقت بیرون آمدن از بهشت به وى داد و حکم به سفر دراز با غم و اندوه و رنج، از این رو است که سفر آدم از بهشت به دنیا بود، با چندین غم و اندوه بود که به وى رسید و آنان که حکم وى به فرزند کرده‏اند، بدان معنى که گفتند: چون آدم علیه‏السلام به دنیا آمد، از خوردن آن به، منى زیاد شد، لاجرم از وى چندین فرزندان به وجود آمدند و آنان گفتند از مهترى بزرگ منفعت بیند یا ثناى نیکو، بدان معنى گفتند که دهنده آن جبرئیل علیه‏السلام است و ستاننده‏ى آن آدم و بوى خوش آن ثناى نیکو است و چنان دانید که هر خوبى که استادان تعبیر آن کرده‏اند، از گزاف نگفته‏اند.
ابراهیم گوید: به در خواب دیدن بیمارى است، خواه که به وقت و خواه بى‏وقت بود. اگر به گونه زردتر است، بیمارى صعب‏تر است.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن به در خواب چون به وقت خود بود و به گونه سبز بود، به تأویل فرزند است و چون به در وقت خود بیند و به گونه زرد بود بیمارى است.

بهار 

محمد بن سیرین گوید: بهار در وقت بهار پادشاه است. اگر به خواب بیند که فصل بهار است و هوا نامعتدل، چنان که از گرمى و سردى مردمان را مضرت و رنج رسید، دلیل که اهل آن دیار را از پادشاه رنج و مضرت رسد. اگر بیند هوا معتدل است و چنان خرم گشته از گل و شکوفه، و مردم را هیچ رنج و مضرت نبود، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه خیر و منفعت رسد. اگر بهار را به وقت خود اعتدال بیند، دلیل جاه و عز و رفعت است و مردم عامه را از پادشاه، قوت و نصرت است و دلیل انصاف پادشاه است و تأویل فصل پاییز همین است.
بیتون مى‏گوید: دیدن فصل بهار در خواب، بیانگر داشتن لحظات خوش و خرم است. اگر در خواب فصل بهار را به صورت غیرعادى دیدید، یعنى دردسر و ناراحتى شما را تهدید مى‏کند.

به خطر افتادن 

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید دیگران زندگى شما را به خطر مى‏اندازند، بیانگر آن است که دشمنان شما را فریب مى‏دهند و باید بیشتر مراقب خودتان باشید و اگر در خواب مشاهده کردید که زندگى دیگران را به خطر مى‏اندازید، به این معنا است که از راه نادرستى ثروت فراوان به دست مى‏آورید.

بهره 

اچ میلر مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کردید که از نتیجه‏ى کارهاى خود بهره مى‏گیرید، بیانگر موفقیت و شادى در زندگى است.

بهشت 

محمد بن سیرین گوید: بهشت در خواب دیدن، دلیل خرمى و مژده است از خداى تعالى. قوله تعالى: «ادخلوها بسلام امنین» (حجر، ۶۴) اگر بیند از میوه‏هاى بهشت فراگرفت یا کسى به وى داد و بخورد، دلیل که آن قدر که میوه‏ى بهشت خورده بود، علم و دانش آموزد و سیرت دین بداند؛ لیکن سود ندارد. اگر بیند با حوران بهشت همى بود، دلیل که نزع بر وى آسان شود. اگر بیند در بهشت مقیم شد، لیکن وى را نگذاشتند، دلیل که در دنیا میلش به فساد و عصیان است. اگر بیند در بهشت به روى او بسته شد، دلیل که مادر و پدر از وى ناخشنود باشند. اگر بیند به نزدیک بهشت شده، باز گردید، دلیل که بیمار شود به حال مرگ، لیکن از آن شفا یابد. اگر بیند فرشتگان دست وى را گرفتند که در بهشت برند و برفت و در زیر درخت طوبى بنشست. دلیل که مراد دو جهانى یابد. قوله تعالى: «طوبى لهم و حسن ماب». (رعد، ۲۹) اگر بیند وى را از خوردن شراب و شیر منع کردند، دلیل بود بر تباهى دین وى. قوله تعالى: «انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه». (مائده، ۷۲)
جابر مغربى گوید: اگر بیند رضوان در برابر او خرم و شادمان است، دلیل که از کسى خرم و شادمان شود و نعمت یابد. قوله تعالى: «سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین». (زمر، ۷۳) اگر بیند در جایگاه بلند نیکو بود، که صورت بهشت داشت و او پنداشت که بهشت است، دلیل که با پادشاه عادل پیوند گیرد، یا با توانگرى یا با عالمى بزرگوار. اگر بیند سوى بهشت مى‏رفت، دلیل که به راه حق پیوسته است.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن بهشت در خواب بر نه وجه است. اول: علم. دوم: زهد. سوم: منت. چهارم: شادى. پنجم: بشارت. ششم: ایمنى. هفتم: خیر و برکت. هشتم: نعمت. نهم: سعادت. اگر به خواب دید که در بهشت است، دلیل بر مرادت دو جهانى است و به دست او خیرات بسیار رود، چون مصلح است. اگر نه به بیمارى یا به بلایى مبتلا شود، چنان که ثواب اهل بهشت بیابد و عالم شود و مردمان از علم او منفعت یابند.
برایت مى‏گوید: دیدن بهشت در خواب، بیانگر داشتن اوقاتى خوش و دلنشین است. اگر در خواب ببینید در بهشت هستید، نشانه‏ى آن است که از تکبر و خودخواهى به دور خواهید بود. خوردن میوه‏ى بهشتى در خواب، نشانه‏ى آن است که روزهاى خوبى پیش رو دارید.
بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که در باغ‏هاى بهشت گم شده‏اید، بیانگر آن است که در انجام یکى از کارهایتان دچار مشکل مى‏شوید.

بهمن 

برایت مى‏گوید: دیدن بهمن در خواب، نشانه‏ى آن است که باید بیشتر مراقب خود باشید احتمالا خطرى شما را تهدید مى‏کند. اگر در خواب ببینید که بهمن راه شما را مسدود مى‏کند، به این معنا است که دچار مشکل مى‏شوید.

به هوش آمدن 

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب کسى را به هوش بیاورید، علامت آن است که با افراد جدیدى همنشین مى‏شوید و به مقام‏هاى بالایى دست پیدا مى‏کنید. اگر در خواب مشاهده کنید دیگران شما را به هوش مى‏آورند، به این معنا است که دچار ضرر مالى فراوانى مى‏شوید که قادر به جبران آن هستید.

بیابان 

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: بیابان در خواب قسمت و روزى است به قدر بزرگى و فراخى آن. اگر بیند در بیابان‏ها تنها بود، دلیل که از کسب خویش مال فراوان یابد. اگر بیند با گروهى در بیابان مى‏گشت، دلیل که مال و نعمت بسیار از سفر یابد و روزى بر وى گشاده شود.
محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند که از بیابان بیرون آمد، دلیل که از غم و اندوه رسته شود. اگر بیند در بیابان شد، دلیل که غمگین و مستمند گردد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن بیابان در خواب بر چهار وجه است. اول: روزى و قسمت. دوم: حیرت و سرگشتگى. سوم: عناد و رنج. چهارم: بیم و خطر و هلاک، مگر از وى زود بیرون آید.
بیتون مى‏گوید اگر در خواب ببینید که در تاریکى و شب در بیابان‏ها هستید، بیانگر ضرر مالى است. اگر دخترى در خواب خود را در بیابانى تنها و بى‏کس ببیند به این معنا است که باید بیشتر مراقب خودش باشد خطرى او را تهدید مى‏کند.

بى‏اعتنایى 

بیتون مى‏گوید: اگر کسى در خواب به شما بى‏اعتنایى کرد، به این معنا است که از شغل خود راضى نیستید. اگر در خواب ببینید که یکى از نزدیکانتان به شما بى‏اعتنایى مى‏کند، به این معنا است که اگر مى‏خواهید زندگى خوبى داشته باشید باید رفتار زشت خود را اصلاح کنید.

بى‏بند و بارى

بیتون مى‏گوید اگر خواب ببینید که با فرد بى‏بند و بارى معاشرت مى‏کنید، به این معنا است که به خاطر رفتار ناپسند خود دیگران شما را مورد تمسخر قرار مى‏دهند، اگر دخترى در خواب فرد هرزه‏اى را ببیند، به این معنا است که سعى دارد به نامزد خود بفهماند که فرد سالمى است و اگر زنى چنین خوابى ببیند، بیانگر شک و تردید شوهرش نسبت به او است.

بى‏حرمتى

هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که دیگران به شما توهین مى‏کنند، به این معنا است که موضوعى شما را ناراحت مى‏کند. اگر دخترى در خواب ببیند کسى به او بى‏حرمتى کرده، به آن معنا است که با نامطمئنى ارتباط دوستى برقرار مى‏کند.

بى‏حسى 

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب حس کنید که تمام اعضاى بدنتان بى‏حس شده است، به این معنا است که احتمالا دچار بیمارى مى‏شوید.

بیدارى 

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب احساس کردید که هوشیار هستید، بیانگر تجربیاتى تلخ است.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که از خواب بیدار مى‏شوید، نشان‏دهنده‏ى موفقیت در انجام کارها است.

بى‏دندان 

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى افراد بى‏دندان در خواب، بیانگر توطئه‏ى دشمنان براى بدنامى شما است. اگر خواب ببینید که هیچ دندانى ندارید، به این معنا است که باید در رسیدن به اهدافتان بیشتر تلاش کنید.

بیراهه 

برایت مى‏گوید: اگر خودتان یا دیگران را ببینید که در بیراهه‏اى گرفتار شده‏اید، بیانگر آن است که با درایت خود به دیگران اجازه نمى‏دهید که خواسته‏هایشان را به شما تلقین کنند.

بى‏رحمى 

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب با شما با بى‏رحمى رفتار کردند، بیانگر آن است که در کارتان با مشکل روبه‏رو مى‏شوید. اگر در خواب فردى را ببینید که با دیگران رفتار بى‏رحمانه‏اى دارد، به این معنا است که مسؤولیت سنگینى بر دوش شما مى‏گذارند که به شما ضرر مى‏رساند.

بیسکویت

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید مشغول پختن بیسکویت هستید، نشان‏دهنده‏ى شرکت در یک جشن یا مهمانى دوستانه است.
بیتون مى‏گوید: خوردن بیسکویت در خواب، بیانگر آن است که توطئه‏ى دشمنان را بر ملا مى‏سازید. اگر دخترى در خواب خود را مشغول خوردن بیسکویت ببیند، دلالت بر توجه‏ى زیادیبه جنس مخالف دارد.

بیشه

محمد بن سیرین گوید: بیشه‏ى درختان در خواب، زنى بود بیابانى. اگر دید که در بیشه شد و آن بیشه سبز است و درختان میوه‏دار دور آن است، خاصه در وقت آن و از میوه آن بیشه همى خورد، دلیل که زنى خواهد که اصل او بیابانى است، یا کنیزکى خرد که در بیابان او پرورده باشند. و از آن زن او را خیر و منفعت رسد. اگر آن بیشه را خالى از آن‏ها دید، دلیل بر شر و مضرت کند. اگر بیند در آن بیشه به جاى درختان، خار بود، از آن خارها او گزند رسید، دلیل که او را غم و اندوه به جهت زنان رسد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن بیشه در خواب بر چهار وجه است. اول: زن بیابانى. دوم: کنیزک. سوم منفعت. چهارم: غم و اندوه.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که در بیشه‏اى پنهان شده‏اید، به این معنا است که خطرى شما را تهدید مى‏کند، اگر در خواب شخصى را ببینید که خود را در بیشه‏اى پنهان کرده، به این معنا است که نقشه‏هایش آشکار مى‏گردد. اگر در خواب مشاهده کنید که بیشه‏اى سوخته است، به این معنا است که اتفاقات ناگوارى شما را تهدید مى‏کند.

بیل 

محمد بن سیرین گوید: بیل در خواب خادمى است که کارها کند.
کرمانى گوید: بیل در خواب خادمى است که کارها به نفاق کند و بعضى گویند: بیل در خواب کارى است که با رنج و عذاب حاصل شود. اگر کسى بیند بیل دارد و با آن کارى کند، دلیل که کار وى تمام شود.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى بیل در خواب، بیانگر آن است که در زندگى بیشتر به کار مى‏پردازید تا به تفریحات. کار کردن با بیل در خواب، بیانگر آن است که براى رسیدن به رفاه در زندگى سعى و تلاش زیادى خواهید کرد. اگر زنى در خواب ببیند با بیل سرکجى مشغول کندن زمین مى‏باشد، به این معنا است که در انجام تمام کارها به خود مستقل است. اگر خواب ببیند که با بیل به شما حمله مى‏کنند، به این معنا است که توطئه‏ى دشمن را بر ملا مى‏سازید.

بیلیارد 

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى میز بیلیارد در خواب، بیانگر آن است که به خاطر ثروت و پول با دیگران به مشاجره مى‏پردازید. دیدن میز و توپ‏هاى بیلیارد در خواب، نشان‏دهنده‏ى افراط در تفریحات است.
برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى بازى بیلیارد باشید، نشان‏دهنده‏ى آن است که کارهاى خطرناکى انجام مى‏دهید.

بیمارستان

بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که در بیمارستان هستید، به این معنا است که باید بیشتر مراقب خود باشید احتمالا دچار بیمارى مى‏شوید. اگر در خواب ببینید که براى عیادت مریض مى‏روید، نشانگر شنیدن اخبار ناگوار است.
اچ میلر مى‏گوید: مشاهده‏ى بیمارستان در خواب، نشانه‏ى آن است که به دیدن مریض مى‏روید. اگر در خواب ببینید که از بیمارستان مرخص مى‏شوید، بیانگر آن است که قصد دارید در انجام کارهایتان به خود متکى باشید. اگر در خواب ببینید به عنوان یک پرستار در بیمارستانى کار مى‏کنید، به این معنى است که از یکى از اطرافیانتان ناراحت و غمگین مى‏شوید.

بیمارى

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى در خواب بیند که بیمار است، دلیل که دین او به فساد است و گفتار او با مردم به نفاق است و بعضى گویند که در آن سال بمیرد. اگر بیند از بیمارى تندرست شده است و در خانه خویش نبود و با کس سخن نمى‏گفت، دلیل که بیمارى بر وى دراز شود و بر خطر بوده باشد که بمیرد، اما اگر بیند که با مردمان مجالست مى‏کرد و سخن مى‏گفت، دلیل که زود از بیمارى شفا یابد.
کرمانى گوید: اگر بیند بیمار و برهنه است، دلیل که زود بمیرد. و معبران گفته‏اند که بیمارى در خواب، دلیل بر فسق و فجور کند و غم و اندوه از قبل سلطان یا از قبل عیال بدو رسد.
جابر مغربى گوید: بیمارى‏هاى گوناگون در خواب، دلیل است بر خوار شدن فریضت‏ها و سنت‏ها.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: اگر کسى بیند که بیمار است و از علت خویش مى‏نالید، دلیل که از غم ایمن شود. اگر از بیمارى قانع و راضى و شاکر بود، تأویلش به نیکى و صحت است. اگر بیند بیمار و برهنه است، دلیل که اجلش نزدیک آمده باشد.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى اشخاص بیمار در خواب، بیانگر آن است که بیمارى واگیردارى شما و خانواده‏تان را تهدید مى‏کند. اگر در خواب یکى از اعضاى خانواده‏تان بیمار شده باشد، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است. مبتلا شدن به بیمارى واگیردار در خواب، نشانه‏ى آن است که به خاطر انجام کارهاى سنگین، از لحاظ روحى بسیار خسته مى‏شوید. اگر در خواب به بیمارى سل مبتلا شده‏اید،بیانگر آن است که به خاطر بیمارى بسیار ضعیف مى‏شوید.

بى‏نظم 

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که آدم بى‏نظمى هستید، به این معنا است که باید در انجام کارها دقت بیشترى کنید.

بینى

حضرت دانیال مى‏گوید: بینى در خواب، دلیل بر جاه و منزلت است و هر زیان و نقصان که در وى بیند، دلیل قدر و جاه بیننده است. اگر بیند که بینى او کوتاه شده است، دلیل است بر نقصان قدر و منزلت آن. اگر بیند که بینى وى افتاده بود، دلیل که از جاه و منزلت بیفتد. اگر بیند که سوراخ بینى او فراخ شده، دلیل که معیشت بر وى فراخ شود. اگر تنگ شده بود، دلیل که معیشت بر وى تنگ شود.
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که مغز از بینى او بیرون آمده بود، دلیل که از مهترى منفعت یابد. اگر بیند که جانورى از بینى وى بیرون آمد، چون کرم و مگس و مانند این، دلیل که او را فرزندى آید. اگر بیند که بینى او سوراخ شده است و مهار در بینى او کرده‏اند، دلیل که مردمان را تواضع کند یا با زنى بزرگ جمع شود و از او مال و نعمت یابد.
جابر گوید: اگر کسى در خواب بیند که از بینى او خون مى‏آید و معبر را گوید: »به خواب دیدم که از بینى من خون مى‏آمد«، دلیل که مال بسیار یابد. اگر گوید: »دیدم خون از بینى من مى‏شد، دلیل که مالش برود و باید که چون سائل سخن گوید، معبر لفظا تعبیر کند و حدیث او را به فال نگاه دارد. اگر کسى بیند هر دو سوراخ بینى او یکى شده بود، دلیل که با زن عاقله جمع شود. اگر بیند که سر بینى او بریده است، دلیل که فرزند خویش را ختنه کند و بعضى گویند که در جاه و منزلت او نقصان شود.
جاحظ گوید: اگر بیند بینى ندارد، دلیل که کسى از خویشان وى بمیرد. اگر بیند او را دو بینى است، دلیل که در میان او و عیال اختلاف افتد. اگر بیند کسى بوى خوشى را در زیر بینى او داشت، دلیل که او را از آن کس منفعتى رسد. اگر بیننده‏ى خواب زن بود، دلیل که او را پسرى مصلح آید. اگر بیند شخصى بوى ناخوش در زیر بینى او داشت، دلیل است از آن کس خشمى فرو خورد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن بینى در خواب بر پنج وجه است. اول: عز. دوم: مال. سوم: بزرگى. چهارم: فرزند. پنجم: عیش خوش.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى بینى خود در خواب، بیانگر آن است که با شناخت تمام استعدادهاى خود مى‏توانید تمام کارهایتان را با دقت انجام دهید. اگر در خواب بینى خود را کوچک ببینید، علامت آن است که در رسیدن به اهدافتان دچار شکست مى‏شوید. روییدن مو بر روى بینى، به این معنا است که نتیجه‏ى کارهاى خود را به زودى خواهید دید.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب بینى خود را بیش از اندازه بزرگ دیدید، بیانگر آن است که در انجام بعضى از کارهایتان دچار شکست مى‏شوید. اگر در خواب نتوانید با بینى خود نفس بکشید، بیانگر اتفاقات ناگوار است.

بیهوشى 

کرمانى گوید: اگر کسى بیند بیهوش شد،چنانکه عقل او زایل شد، دلیل است که او را کارى پیش آید، که در آن سرگشته و متحیر گردد؛ ولکن سرانجام کارش نیکو گردد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: بیهوشى در خواب بر دو وجه است. اول: دشوارى کارها. دوم: تحیر و سرگشتگى و فروماندگى و بیچارگى.

جوفراست راهنمای خانواده

با وارد کردن ایمیل خودتان در کادر زیر و زدن دکمه مشترک شوید همواره جدیدترین ارسالهای سایت به ایمیل شما ارسال میشود: :

Delivered by FeedBurner

√ سیب دانلود دانلود رایگان بازی،اندروید،نرم افزار،آموزش زبان،موبایل

به اشتراک بگذارید

توضیحات :

نویسنده : admin | تاریخ انتشار : ۰۹ مرداد ۱۳۹۲
تعداد مشاهده : 708 بار | دیدگاه : بدون دیدگاه
موضوعات: دسته‌بندی نشده


برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


دیدگاه ها :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)