آموزش دوخت سارافون مجلسی زنانه

از روی الگوی اساس بالاتنه با اضافات پیراهن کپی کنید.

۱-نقطه Ae (موازنه جلو) را مشخص کنید. Ae  را به O (سر پنس سرشانه) با خطی منحنی متصل کنید. خط Ae تا O را قیچی کنید و پنس بزرگ سرشانه را بندید.

۲-قد (پیراهن جلو و پشت) را اضافه نمایید. به اندازه (۶-۸) سانتی متر به پهلو ها اوزمان بدهید.

(M-M1 مساوی ۸تا ۶ سانتی متر است.)

M را طوری به (حدود بین کمر و باسن در پهلو ) متصل نمایید که پهلو با خطی نرم رسم شود. (برای از‏بین بردن افتادگی پهلو) نقطهN تا M مساویN1  تاM2  می‏باشد.  M2را به M متصل نمایید.

۳-نقطه S را در پهلو مشخص کنید.

فاصلهS تاS1–  S1تا S2– S2 تا S3–  S3تا S4 مساوی ۳ سانتی متر است.

۴-نقطه V ( انتهای پنس کمر) را مشخص کنید.

Vتا N1را به چهار قسمت مساوی تقسیم کرده و نقاطV3-V2-V1  را مشخص کنید.

۵-نقطه P را در لب دامن مشخص کنید.

از نقطه PتاM را به چهار قسمت مساوی تقسیم کرده و نقاط P3-P2-P1  را مشخص کنید.

۶- نقطه S1را به V طور منحنی رسم نموده و سپس V  را با خطی صاف به P متصل کنید.

 S4V3P3-S3V2P2 – S2V1P1را هم به همین ترتیب رسم کنید.

۷-روی خط سینه نقطه Kرا مشخص کنید. Kتا K1 و  Kتا K2مساوی ۳ سانتی متر است.

KتاK4 وk2تا k5مساوی ۵/۱ سانتی متر است. K1را بهk4 وk4 را بهk5 متصل کنید.

۸- نقطه F انتهای سرشانه است. ازF تا F1 مساوی ۱ سانتی متر است. F1 را به Ae  ملایم طراحی کنید.

۹- اندازه سرشانه را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید.(F1تا F3 ½= F4 تا F3)

۱۰- F4 را بهk4 با خطی منحنی طراحی کنید. سپس آن را به سه قسمت مساوی تقسیم کرده، نقطهD  را مشخص کنید.

۱۱-نقطه W را مشخص کنید. kتاW W1=½تا W وW1 تا D1مساوی ۲ سانتی متر است.

۱۱- KD1Dرا طراحی کنید. و دو پنس ۶/۰ سانتی متری برای لقی یقه جلو روی هلال یقه رسم کرده و به برش (Ae-O)انتقال دهید.

۱۲- نقطه F1را با خط منحنی به فاصله بین خط سینه وK4 متصل کنید .

۱۳-در قسمت پهلو نقطه Bرا مشخص کنید.

فاصله یB تا Sرا به چهار قسمت مساوی تقسیم کنید و نقاط۱Bو  B2را مشخص کنید.

نقطهk6 بین خط سینه وk5 است.

۱۴- B1تاK6 وB2 تاk5 وQ تاk5 را مطابق شکل طراحی کنید.( در مواقع طراحی این خطوط ، پنس کمر را ببندید.) شکل ۱ (قسمت جلو)

قسمت پشت مدل:

۱- نقطه F3تاF4در پشت مساوی F3 تاF4 از جلو و Fتا F1مساوی ۱ سانتی متر است.

۲- نقطهF4 را به خط سینه (نقطهT ) وصل کنید. روی خط T4 تاT دو عدد پنس ۶/۰ سانتی متر برای گرفتن لقی یقه  رسم کنید.

۳-نقطه S تا B2را در پشت مساویS تا B2در جلو است.

۴- فاصله T1تا T2مساوی ۲ سانتی متر است. پنس کمر را بسته و برش B2T1را با منحنی نرم طراحی کنید.

۵-قسمت بالای پنس کمر را به طور مایل طراحی کرده و سر پنس را به خط اریب وصل کنید . قطعه x را به خط تای F4x  کپی کنید.

۶- فاصله SتاS1 در پشت مساوی S تا S1در جلو است. T2تاT3 مساوی ۱۰ سانتی متر است.

۷-پنس کمر را بسته و S1را بهT3 وصل کنید.

۸-خط پهلویSN1M2 در جلو را کنار خط پهلوی SN1M2 در پشت قرار دهید.

۹- S1T3را به ده قسمت تقسیم کنید.

A9V8-A8V7P6-A7V6-A6v5-A5V4-A4N1M-A3S4P3-A2S4P3-A2S3P2-A1S2

را به یک دیگر مطابق تصویر متصل کنید. و از چپ به راست شماره گذاری کنید.

۱۰- طول پنس حلقه آستین پشت را  به برش اریب رسانده و پنس را ببندید.(پنس های ۶/ ۰ سانتی متر (لقی یقه) را بندید.)

 در الگوی پشت در قسمت دامن،برای انتقال پنس کمر، خط P5 را تا سر پنس قیچی کرده و با بستن پنس در لب دامن اوزمان طبیعی داده می شود.

در الگوی جلو خط P  تا V را قیچی کرده و با بستن پنس کمر در لب دامن اوزمان طبیعی داده می شود.

در لب دامن  P3p2P1P در جلو و M M2 P4 پیلی می خورد. در شکل ۱و۲ (در قسمت دامن) خطوط قرمز پیلی و خطوط آبی برش هستند.مقدار پیلی در لب دامن ۱۰ سانتی متر و در روی خط باسن ۶ سانتی متر است . به دو طرف برش ها ۳ تا ۵ سانتی متر اوزمان دهید.(شکل۴)

قبل از برش الگو ها برای تمامی قطعات الگو خط راه پارچه را موازی با خط مرکزی جلو و پشت رسم کنید.

در مواقع برش پارچه ،بالاتنه لباس دولا بریده می شود.

جوفراست راهنمای خانواده

با وارد کردن ایمیل خودتان در کادر زیر و زدن دکمه مشترک شوید همواره جدیدترین ارسالهای سایت به ایمیل شما ارسال میشود: :

Delivered by FeedBurner

√ سیب دانلود دانلود رایگان بازی،اندروید،نرم افزار،آموزش زبان،موبایل

به اشتراک بگذارید

توضیحات :

نویسنده : admin | تاریخ انتشار : ۱۴ دی ۱۳۹۲
تعداد مشاهده : 1,822 بار | دیدگاه : بدون دیدگاه
موضوعات: خياطي


برچسب ها

, , , , ,


دیدگاه ها :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)