آموزش دوخت آستین شمشیری و آستین شونیز با الگو

آموزش دوخت آستین شمشیری:

یکی از بهتربن روش های رسم آستین ، آستین شمشیری است که خیلی زیبا روی لباس می خوابه.
بر خلاف اسمش هیچ ربطی هم نه به شمشیر داره نه به شکل شمشیر . نمی دونم چرا این اسم رو براش گذاشتند.
طراحی الگوی اولیه آستین شمشیری :
خط عمود ۱ را رسم می­کنیم . از نقطه ۱ به اندازه ۵/۱ گشادی کف حلقه +۱-۰٫۵ سانت ( ۱ برای افراد چاق و ۰٫۵ برای افراد لاغر) پایین آمده نقطه ۲ می­شود .

LITEMODE.IR_6
از نقطه ۱ به اندازه ۲/۱ مجموع ارتفاع حلقه منهای ۰٫۵ سانت پایین آمده نقطه ۳ می­شود .
از نقطه ۲ به اندازه قد آستین ( همیشه قد آستین بلند) پایین آمده نقطه ۴ می­شود .
از نقطه ۴ به اندازه ۱٫۵-۱ سانت ( برای آستین تنگ ۱ و برای آستین گشاد ۱٫۵ ) بالا رفته نقطه ۵ می­شود .
فاصله نقاط ۵-۳ را اندازه زده این مقدار را نصف کرده اندازه بدست آمده را منهای ۱ سانت کرده ، سپس این مقدار را از نقطه ۳ پایین آمده نقطه ۶ می­شود . نقاط ۲و۳و۶ و۴ را به طرف راست گونیا می­کنیم .
از نقطه ۳ به اندازه ۴/۱ گشادی کف حلقه بالا رفته نقطه A می­شود .
در الگوی بالاتنه جلو هم از نقطه ۱۲ به اندازه ۴/۱ گشادی کف حلقه بالا رفته نقطه A در الگوی بالاتنه بدست می­آید . نقاط A در الگوی بالاتنه و آستین محل وصل آستین به بالاتنه می­باشد .
از نقطه A به اندازه ۲/۱ مجموع گشادی دور حلقه را منهای ۱-۰٫۵ سانت به شکل اریب طوری اندازه می­زنیم که روی خط افقی ۲ ، نقطه ۷ شود . نقطه ۷ را به طرف پایین گونیا کرده نقاط ۸و۹ بدست می­آید .
فاصله بین نقاط ۷-۲ را اندازه زده ، این اندازه را نصف کرده + ۱ سانت از نقطه ۲ به طرف راست رفته ، نقطه ۱۰ می­شود .
این مقدار را از نقطه ۸ به طرف چپ رفته نقطه ۱۱ می­شود . از نقطه۱۱ ، ۰٫۵ سانت بالا رفته خط افقی و کوتاه رسم می­کنیم.
فاصله نقاط ۱۰-۲ را نصف کرده ، نقطه ۱۲ می­شود .
از نقطه ۷ به اندازه ۴/۱ گشادی کف حلقه + ۰٫۵ سانت پایین آمده نقطه ۱۳ می­شود .
نقطه ۱۲ را با خط صاف به نقطه A وصل کرده این خط را نصف کرده ، نقطه ۱۴ می­شود .
نقطه ۱۰ را با خط صاف به نقاط ۱۳و۱۴ وصل می­کنیم ، خطهای بدست آمده را نصف کرده از این نقاط هر کدام ۱ سانت به طرف بالا علامت می­زنیم .
دانلود ۳ جلد کتاب آموزش خیاطی های مدرن
سپس هلال کلگی آستین را از نقاط ۱۳و۱۰و۱۴ طبق نقشه رسم می­کنیم .
از نقاط ۵و۶ هر کدام ۱٫۵ سانت به طرف راست رفته نقاط ۱۵و۱۶ می­شود .
نقطه A را با خط صاف به نقطه ۱۵ و نقطه ۱۵ را با خط صاف به نقطه ۱۶ وصل می­کنیم .
از نقطه ۹ ، ۱سانت به طرف چپ رفته ، نقطه ۱۷ می­شود ، نقطه ۱۷ را با خط صاف به نقطه ۱۳ وصل می­کنیم .
از نقطه ۱۶ اندازه ۲/۱ دم دست را طوری اندازه می­زنیم که روی خط افقی ۴ نقطه ۱۸ می­شود .
نقطه ۱۸ را با خط صاف به نقطه ۱۷ وصل می­کنیم .
نقطه s را در الگوی بالاتنه جلو مشخص می­کنیم . هلال A تا S  در الگوی بالاتنه را به الگوی آستین طوری منتقل می­کنیم
که نقطه s در آستین روی خط نیم سانت بالای ۱۱ قرار بگیرد . (می­توانیم با پوستی کپی کنیم)
نقاط ۵-۳ را اندازه زده ، همین مقدار را از نقطه ۱۵و۱۶ به طرف راست رفته ، نقاط ۱۹و۲۰ می­شود .
نقطه ۱۶ را با خط صاف به نقطه ۱۸ وصل کرده ، نقطه ۲۰ را روی این خط جدا می­کنیم .
نقطه s را با خط صاف به نقاط ۱۹و۲۰ وصل می­کنیم .
نقطه ۱۳ را با خط صاف به نقطه ۱۱ وصل کرده ، سپس نقطه s را طبق نقشه به این خط وصل می­کنیم . (هلال کم)
as-shamshiri-b
۱- اجرای آستین شمشیری با پنس :
برای قسمت جلو ، خط A-16 را تا کرده سپس محل A-S را با خطهای s-19 ، ۲۰-۱۹ و ۲۰-۱۶ و ۱۹-۱۵ را رولت می­کنیم.
برای قسمت پشت ، خط ۱۷-۱۳ را تا کرده هلال سپس محل ۱۳-S و خطهای s-19 ، ۲۰-۱۹ و ۲۰-۱۸ و  ۱۸-۱۷ و ۱۹-۱۷ را رولت می­کنیم . ( آن قسمت از آستین که پنس دارد همیشه پشت آستین است )
۲- اجرای آستین شمشیری بدون پنس :
قسمت جلو آستین مثل آستین شمشیری با پنس اجرا می­شود .
برای قسمت پشت آستین ، ابتدا نقطه ۱۳ را با خط کش به نقطه ۱۸ وصل کرده ، سپس این خط را تا کرده و هلال s-13 و خطهای s-19 ، ۱۹-۲۰ ، ۲۰-۱۸ ، ۱۹-۱۷ رولت می­کنیم .

as-shamshiri-c 
آموزش دوخت آستین شونیز:
اندازه های مورد نیاز :
مجموع گشادی دور حلقه
مجموع ارتفاع حلقه
دورمج یا دم دست
قد آستین
نکته :
۱- برای به دست آوردن مجموع گشادی دور حلقه ، بعد از اینکه سرشانه و حلقه آستین را اصلاح کردیم (حلقه آستین را از قسمت درز پهلو ۲-۱ سانت گشاد می کنیم و سرشانه جلو و عقب را اندازه واقعی سرشانه می کنیم) با متر به صورت ایستاده اندازه حلقه آستین جلو و عقب را اندازه زده و با هم جمع می کنیم . “خطوط آبی رنگ”
۲- برای به دست آوردن مجموع ارتفاع حلقه ، برای ارتفاع حلقه جلو با متر به صورت مستقیم از سرشانه تا نقطه ۱۲ را اندازه زده و مقدار به دست آمده را به اضافه میزان گشاد کرده حلقه آستین (۲-۱ سانت) می کنیم (مثلاً اگر ۱ سانت حلقه آستین را گشاد کرده ایم به علاوه ۱ می کنیم ) . برای ارتفاع حلقه پشت به صورت خط مستقیم از سرشانه تا نقطه ۱۰ را اندازه زده و به اضافه میزان گشاد شده حلقه آستین می کنیم . “فلش های نارنجی”

 as-shoniz-b
  رسم آستین شونیز :
خط عمود ۱ را رسم می­کنیم . از نقطه ۱ به اندازه ۳/۱ مجموع ارتفاع حلقه +۳-۲ سانت (برای لاغرها ۳ و چاقها ۲ سانت) پایین آمده نقطه ۲ می­شود .
نقطه ۱ را به اندازه قد آستین پایین آمده نقطه ۳ می­شود . نقاط ۲و۳ را به دو طرف گونیا می­کنیم . از نقطه ۱ روی خط مورب ، به اندازه ۲/۱ مجموع گشادی دور حلقه + ۱٫۵ سانت به طرف چپ راست روی خط افقی طوری اندازه می­زنیم که روی خط افقی ۲ ، نقطه ۴ می­شود .
از نقطه ۱ به اندازه ۲/۱ مجموع گشادی دور حلقه + ۱ سانت به طرف چپ رفته روی خط افقی طوری اندازه می­زنیم که روی خط افقی ۲ نقطه ۵ می­شود .
دانلود ۳ جلد کتاب آموزش خیاطی های مدرن
از هر طرف نقطه ۳ ، به اندازه ۲/۱ دم دست را اندازه زده نقاط ۶ و۷ می­شود .
نقاط ۶ را به نقطه ۵ ، نقطه ۴ را به ۷ با خط صاف وصل می­کنیم .
فاصله نقاط ۴-۱ را به سه قسمت مساوی تقسیم می­کنیم  ، نقاط ۸و۹ بدست می آید .
از نقطه ۸ ، ۲ سانت بالا رفته نقطه ۱۰ می­شود . از نقطه ۹ ، ۱ سانت بالا رفته ۱۱ می­شود .
فاصله نقاط ۵-۱ را به سه قسمت مساوی تقسیم کرده نقاط ۱۲و۱۳ می­شود .
از نقطه ۱۲، ۱٫۵ سانت بالا رفته نقطه ۱۴ می­شود . از نقطه ۱۳ ، ۰٫۵ سانت پایین آمده نقطه ۱۵ می­شود . نقطه ۴ را طبق نقشه به نقطه ۱۱،۱۰،۱،۱۴،۱۵و۵ وصل می­کنیم ، کلگی آستین رسم می­شود .
اگر بخواهیم آستین کشیده­تر باشد و یا کمی تنگ­تر باشد (برای خانم­های لاغر) هنگام رسم الگو بجای ۳/۱ مجموع ارتفاع حلقه + ۳-۲ سانت  ، ۵/۲ ارتفاع حلقه را پایین می­آوریم .
 as-shoniz-c

نصب آستین به لباس :
۱-  سمت راست شکل قسمت پشت آستین است و سمت چپ به قسمت جلو لباس وصل می شود .
۲- حتماً قسمت جلو را علامت می زنیم که موقع نصب اشتباه نشود .
۳- دور تا دور کلگی آستین از نقطه ۴ تا ۱ و از آنجا تا نقطه ۵ را با متر به صورت ایستاده اندازه می زنیم . اندازه بدست آمده باید ۲-۱٫۵ سانت بیشتر از مجموع گشادی دور حلقه باشد .
۴- برای برش باید روی دولای باز پارچه طوری الگو  را می اندازیم که خط ۳-۱ موازی ترکی پارچه باشد . در غیر این صورت آستین پیچ می خورد .
۵- از نقطه ۹ تا ۱۳ را با چرخ با ۱ سانت فاصله می دوزیم ، نخ آنرا می کشیم تا کمی خورد (چین خیلی ریز) بخورد و همان ۲-۱٫۵ سانتی که بیشتر بود را جبران کنیم و دقیق اندازه دور حلقه آستین شود .
۶- درز آستین را می دوزیم .
۷- درز آستین را بر درز پهلوی لباس منطبق می کنیم و با سنجاق به آن نصب می کنیم .
۸- نقطه ۱ یعنی سر کلگی را بر سرشانه منطبق کرده و با سنجاق محکم می کنیم .
۹- در صورتی که دور کلگی را خورد دادیم اما باز هم بزرگتر از دور حلقه آستین بود ، درز آستین را بیشتر می گیریم .

تفاوت برش کت با مانتو :
فرق آن فقط در میزان گشاد کردن حلقه آستین در درز پهلو است . برای مانتو ۴-۳ سانت گشاد می کنیم ، اما برای کت ۲-۱ سانت . در ضمن اگر خواسته باشیم درز پهلو مانتو را قدری گشادتر می گیریم .

جوفراست راهنمای خانواده

با وارد کردن ایمیل خودتان در کادر زیر و زدن دکمه مشترک شوید همواره جدیدترین ارسالهای سایت به ایمیل شما ارسال میشود: :

Delivered by FeedBurner

√ سیب دانلود دانلود رایگان بازی،اندروید،نرم افزار،آموزش زبان،موبایل

به اشتراک بگذارید

توضیحات :

نویسنده : admin | تاریخ انتشار : ۰۵ مهر ۱۳۹۳
تعداد مشاهده : 3,892 بار | دیدگاه : بدون دیدگاه
موضوعات: خياطي


برچسب ها

, , , , , , , , , , , , ,


دیدگاه ها :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)