آموزش بافت عروسک جغد خواب آلود

مواد لازم:کاموا ۲۵ گرمی سفید رنگ ۱ عددکاموا ۲۵ گرمی آبی رنگ ۱ عددکاموا ۲۵ گرمی زرد تیره ۱ عددکاموا ۱۰۰ گرمی مسی ۱ عددکاموا ۱۰۰ گرمی زرد کمرنگ ۱ عددکاموا ۱۰۰ گرمی قهوه ای رنگ ۱ عددنکته: با استفاده از میلهای ۳ میلیمتری و با روش دو میل سربیاندازید. این نکته در بافتن پترنهای کوچک خیلی مهم است. تمام پترنها را با بافت زیر شروع کنید، مگر اینکه چیز دیگر گفته شود.
joghd-lemoo.ir-1212201952a

آموزش بافت عروسک جغد خواب آلود

بدن و سرسرانداختن: ۱۲ دونه برای بدنه با رنگ مسی سربیاندازید و دو ردیف یکی ردیف زیر یک ردیف رو ببافید.ردیف افزایش اول: بعد از هر دونه تا انتها یکی اضافه کنید. (تعداد دانه ها ۲۴)ردیف بعد: از رو ببافیدردیف افزایشی دوم: (یکی اضافه کنید، یکی از زیر ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها ۳۶) سه ردیف یکی ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدردیف افزایش سوم: (یکی از زیر ببافید، یکی اضافه کنید، یکی از زیر ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها ۴۸) ۵ ردیف یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدردیف افزایش چهارم: (یکی از زیر ببافید، یکی اضافه کنید، دو تا از زیر ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها ۶۰) ۷ ردیف یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدردیف افزایشی پنجم: (دو تا از زیر ببافید، یکی اضافه کنید، دو تا از زیر ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها ۷۲) ۲۵ ردیف یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدردیف کاهشی اول: (دو تا از زیر ببافید، دو تا یکی کنید، دو تا از زیر ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها ۶۰) ۵ ردیف یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدردیف کاهشی دوم: (دو تا از زیر ببافید، ، دو تا یکی کنید ، یکی از زیر ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها ۴۸) ۷ ردیف یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدبافتن سرردیف افزایش اول: ( دو تا از زیر ببافید، یکی اضافه کنید، ۳ تا از زیر ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها ۵۶) ۵ ردیف یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدردیف افزایشی دوم: ( ۳ تا از زیر ببافید، یکی اضافه کنید، ۳ تا از زیر ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها ۶۴) ۱۳ ردیف یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدردیف کاهشی اول: ۴ تا از زیر ببافید، (دو تا یکی کنید، ۳ تا از زیر ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها ۵۲) ۵ ردیف یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدردیف کاهشی دوم:(۱ تا از زیر ببافید،دو تا یکی کنید، ۱ تا از زیر ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها ۳۹) ۳ ردیف یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدردیف کاهشی از سوم:(۱ تا از زیر ببافید،دو تا یکی کنید) تا انتها. (تعداد دانه ها ۲۶)ردیف بعد: از رو ببافیدردیف کاهشی چهارم: (دوتایکی کنید)، تا انتها. (تعداد دانه ها ۱۳).کاموا را ببرید و مقداری از کاموا را نگه دارید. سپس کاموا را داخل دانه ها کرده و کشیده و سفت کنیددم (یک عدد)۳۰ دانه با کاموای مسی سربیاندازید و ۶ ردیف، یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافید.سطر کاهشی اول: (۶ تا از زیر ببافید، دو تا یکی کنید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته ها بیاورید، ۴ تا ببافید) دوبار، ۲ تا ببافید، (تعداد دانه ها ۲۶)۳ ردیف به صورت یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدردیف کاهشی دوم: : (۵ تا از زیر ببافید، دو تا یکی کنید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته ها بیاورید، ۲ تا ببافید) دوبار، ۲ تا ببافید، (تعداد دانه ها ۲۲)۳ ردیف به صورت یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدبافتن بازوی بالا۴ دانه را در ابتدا دو رج کور کنید (دانه های باقیمانده ۱۴)ردیف بعد: یک دونه را در ابتدا و انتها کم کنیدریدف بعد: از رو ببافیددو ردیف آخر را سه بار تکرار کنید (دانه های باقیمانده ۶)تمام دانه ها را کور کنیدلباس (دو عدد ببافید)۳۲ دانه با استفاده از رنگ آبی برای لبه یقه سربیاندازید و دو ردیف یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافید۳ ردیف از زیر ببافید۳ ردیف، یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافید، و با ردیف رو شروع کنیدردیف افزایشی اول: ۲ تا زیر ببافید، (یکی اضافه کنید، ۴ تا زیر ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها ۳۸) ۷ ردیف یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدردیف افزایشی دوم: ۲ تا زیر ببافید، (۱ زیر ببافید، یکی اضافه کنید، ۴ تا زیر ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها ۴۴) ۷ ردیف یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدردیف افزایشی سوم: ۲ تا زیر ببافید، (۱ زیر ببافید، یکی اضافه کنید، ۵ تا زیر ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها ۵۰) ۱۱ ردیف یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدبافتن دم پیراهن۴ دانه در ابتدای ۲ ردیف کور کنید (دانه های باقیمانده ۴۲) یک دانه را در ابتدا و انتهای ۳ ردیف بعد کور کنید (دانه های باقیمانده ۳۶)ردیف بعد: از رو ببافیدیک دانه در ابتدا و انتهای ۲ ردیف بعد کور کنید (دانه های باقیمانده ۳۲)ردیف کاهشی بعد: ۲ تا کور کنید، تا ۲ تا مانده به آخر از زیر ببافید، دو تا یکی کنید (دانه های باقیمانده ۲۹)ردیف کاهشی بعد: ۲ دانه کور کنید، تا ۲ تا مانده به آخر از رو ببافید، از رو دو تا یکی کنید (دانه های باقیمانده ۲۶)تمام دانه ها را کور کنیدبافتن دم لباس۴ دانه را در شروع دو ردیف اول کور کنید. (دانه های باقیمانده ۴۲)یک دونه را در ابتدا و انتهای سه ردیف بعد کم کنید (دانه های باقیمانده ۳۶)ردیف بعد: از رو ببافیدیک دونه را در ابتدا و انتهای دو ردیف بعد کم کنید (دانه های باقیمانده ۳۲)ردیف کاهشی بعد: ۲ دونه را کور کنید، تا دو دانه مانده به آخر از زیر ببافید، دو تا یکی کنید (دانه های باقیمانده ۲۹)ردیف کاهشی بعد: دو دونه را کور کنید، تا دو دونه مانده به آخر از رو ببافید، از رو دو تا یکی کنید. (دانه های باقیمانده ۲۶)کل دانه ها را کور کنیددامن پائین۱۷ دانه با رنگ آبی سربیاندازید و سه ردیف یک ردیف زیر یکی ردیف رو ببافیدتمام دانه را کور کنیدبالها (دو عدد ببافید)۲۲ دانه با رنگ آبی سربیاندازید و ۲ ردیف یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدردیف افزایشی اول: (یکی از زیر ببافید، یکی اضافه کنید، ۷ تا ببافید، یکی اضافه کنید)دوبار، ۲تا ببافید (دانه های باقیمانده ۲۶)ردیف بعد: از رو ببافیدردیف افزایشی دوم: (یکی از زیر ببافید، یکی اضافه کنید، ۹ تا ببافید، یکی اضافه کنید)دوبار، ۲تا ببافید (دانه های باقیمانده ۳۰)ردیف بعد: از رو ببافیدردیف افزایشی سوم: (یکی از زیر ببافید، یکی اضافه کنید، ۱۱ تا ببافید، یکی اضافه کنید)دوبار، ۲تا ببافید (دانه های باقیمانده ۳۴)ردیف بعد: از رو ببافیدردیف افزایشی چهارم: (یکی از زیر ببافید، یکی اضافه کنید، ۱۳ تا ببافید، یکی اضافه کنید)دوبار، ۲تا ببافید (دانه های باقیمانده ۳۸)ردیف کاهشی اول: یکی ببافید، (دو تایکی کنید، ۱۴ تا ببافید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته ها بیاورید)دوبار، یکی ببافید (تعداد دانه ها ۳۴)سه ردیف از رو ببافید، دو ردیف یکی ردیف زیر یک ردیف رو ببافید، با ردیف زیر شروع کنید، ۲ ردیف زیر ببافیدردیف کاهشی دوم: به رنگ مسی کاموا را عوض کنید، یکیببافید، (دو تایکی کنید، ۱۲ تا ببافید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته ها بیاورید)دوبار، یکی ببافید (تعداد دانه ها ۳۰)سه ردیف یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدردیف کاهشی سوم: یکی ببافید، (دو تایکی کنید، ۱۰ تا ببافید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته ها بیاورید)دوبار، یکی ببافید (تعداد دانه ها ۲۶)ردیف بعد: از رو ببافیدردیف کاهشی چهارم: یکی ببافید، (دو تایکی کنید، ۸ تا ببافید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته ها بیاورید)دوبار، یکی ببافید (تعداد دانه ها ۲۲)ردیف بعد: از رو ببافیدردیف کاهشی پنجم: یکی ببافید، (دو تایکی کنید، ۶ تا ببافید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته ها بیاورید)دوبار، یکی ببافید (تعداد دانه ها ۱۸)ردیف بعد: از رو ببافیدردیف کاهشی ششم: یکی ببافید، (دو تایکی کنید، ۴ تا ببافید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته ها بیاورید)دوبار، یکی ببافید (تعداد دانه ها ۱۴)ردیف بعد: از رو ببافیدردیف کاهشی هفتم: یکی ببافید، (دو تایکی کنید، ۲ تا ببافید، یکی را نبافته بگیرید، یکی ببافید، نبافته را روی بافته ها بیاورید)دوبار، یکی ببافید (تعداد دانه ها ۱۰)ردیف بعد: از رو ببافیدتمام دانه ها را کور کنیدپاها (۴ تا ببافید)۱۸ دانه با زرد کمرنگ برای مرکز سربیاندازید و دو ردیف یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدبافتن اولین ناخنردیف بعد:۴ تا ببافید، یکی اضافه کنید، برگردید و با این ۶ دونه *۷ ردیف یکی ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدیک دونه در ابتدا و انتهای ردیف بعد کم کنید (تعداد دانه ها ۴)ردیف بعد: از رو ببافیدکور کنید.**بافتن دومین ناخنکاموا را به ۱۳ دانه باقیمانده وصل کنید، یکی اضافه کنید دو تا ببافید، یکی اضافه کنید، برگردید و این ۶ دونه مانند ناخن اول از * تا ** ببافیدبافتن سومین ناخنکاموا را به ۹ دونه باقیمانده وصل کنید، یکی اضافه کنید، دو تا ببافید، یکی اضافه کنید، برگردید و این ۶ دونه مانند ناخن اول از * تا ** ببافیدبافتن چهارمین ناخنکاموا را به ۵ دانه باقیمانده وصل کنید، یکی اضافه کنید، تا انتها ببافیذ. (تعداد دانه ها ۶)همانند ناخن اول از * تا ** ببافیدچشمها (دو تا ببافید)۳۰ دانه را با رنگ خاکستری تیره برای لبه بیرونی سربیاندازید و دو ردیف یکی ردیف زیر یکی ردیف رو ببافیدردیف کاهشی اول: (یکی ببافید، دو تا یکی کنید) تا انتها (تعداد دانه ها ۲۰)ردیف بعد: از رو ببافیدردیف کاهشی دوم: ( تا انتها دو تا یکی کنید) (تعداد دانه ها ۱۰)کاموا را ببرید، و مقداری را نگه دارید. کاموا را از درون دانه ها رد کنید و بکشید و محکم کنیدچشمها (دو تا ببافید)۱۴ دونه با زد تیره برای پشت چشمها سربیاندازید و ۴ ردیف یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدکاموا را ببرید، مقداری نگه دارید. کاموا را از درون دانه ها رد کنید و کشیده سفت کنیدپلکها (دو تا ببافید)۷ دونه با رنگ گردوئی سربیاندازید و یکی ردیف ببافیددر ابتدا و انتها دو ردیف بعد یک دونه کم کنید. (تعداد دانه ها ۳)تمام دانه ها را کور کنیدمنقار (یکی ببافید)۶ دونهبا رنگ زردکمرنگ برای لبه بالا سربیاندازید و ۷ ردیف یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدکاموا را ببرید و مقداری نگه دارید.کاموا را از درون دانه ها رد کنید و کشیده سفت کنید.کلاه (یکی ببافید)۶۶ دونه با رنگ آبی سربیاندازید و ۷ ردیف یک ردیف زیر یک ردیف رو دو ردیف با رنگ آبی و دو ردیف با رنگ سفید ببافید.سطر کاهشی اول: (دو تا رو ببافید، دو تا یکی کنید از رو، دو تا رو ببافید تا انتها. (تعداد دانه ها ۵۵)۷ ردیف یکی ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدسطر کاهشی دوم: (۱ تا رو ببافید، دو تا یکی کنید از رو، دو تا رو ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها ۴۴)۷ ردیف یکی ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدسطر کاهشی سوم: (۱ تا رو ببافید، دو تا یکی کنید از رو، ۱ تا رو ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها ۳۳)۵ ردیف یکی ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدسطر کاهشی چهارم: سه تا رو ببافید، (دو تا یکی کنید از رو، ۴ تا رو ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها ۲۸)۷ ردیف یکی ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدسطر کاهشی پنجم: سه تا رو ببافید، (دو تا یکی کنید از رو، ۳ تا رو ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها ۲۳)۹ ردیف یکی ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدسطر کاهشی ششم: ۲ تا رو ببافید، (دو تا یکی کنید از رو، ۲ تا رو ببافید) ۵ بار، یکی رو ببافید. (تعداد دانه ها ۱۸)۱۱ ردیف یکی ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدسطر کاهشی هفتم: ۲ تا رو ببافید، (دو تا یکی کنید از رو، ۱ تا رو ببافید) ۵ بار، یکی رو ببافید. (تعداد دانه ها ۱۳)۱۴ ردیف یکی ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدیک دونه در ابتدا و انتهای ردیف بعد کم کنید.۳ ردیف یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافید۴ ردیف آخر را سه بار دیگر تکرار کنید. (تعداد دانه ها ۵)کاموا را ببرید و مقداری ببرید. کاموا را از درون دانه ها رد کرده و کشیده سفت کنید.بدن و سر(یکی ببافید)۸ دونه با رنگ زرد تیره سربیاندازید و دو ردیف یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدردیف افزایشی اول: برای هر دانه تا انتها یکی اضافه کنید. (تعداد دانه ها ۱۶)ردیف بعد: از رو ببافیدردیف افزایشی دوم: (یکی اضافه کنید، یکی ببافید) تا انتها (تعداد دانه ها ۲۴)۵ ردیف یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدردیف کاهشی اول: (دو تا ببافید، دو تا یکی کنید، دو تا ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها ۲۰)ردیف بعد: از رو ببافیدردیف کاهشی دوم: (دو تا ببافید، دو تا یکی کنید، ۱ تا ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها ۱۶)ردیف بعد: از رو ببافیدردیف کاهشی سوم: (۱ تا ببافید، دو تا یکی کنید، ۱ تا ببافید) تا انتها. (تعداد دانه ها ۱۲)سه ردیف برای گردن یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافیداضافه کردن برای سرردیف بعد: یکی ببافید، (یکی اضافه کنید) ۱۰ بار، یکی ببافید. (تعداد دانه ها ۲۲)۷ ردیف یک ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدردیف کاهشی: (دو تا یکی کنید) تا انتها (تعداد دانه ها ۱۱)کاموا را ببرید و مقداری ببرید. کاموا را از درون دانه ها رد کرده و کشیده سفت کنید.پاها و دست (۴ تا ببافید)۹ دونه با رنگ زرد تیره سربیاندازید و ۶ ردیف یکی ردیف زیر یک ردیف رو ببافیدکاموا را ببرید و مقداری ببرید. کاموا را از درون دانه ها رد کرده و کشیده سفت کنید.چشمها (دو تا ببافید)۵ دونه با رنگ زرد تیره سربیاندازید. کاموا را ببرید و مقداری ببرید. کاموا را از درون دانه ها رد کرده و کشیده سفت کنید
بافت جغد ما به پایان رسید امیدواریم لذت برده باشید.
جوفراست راهنمای خانواده

با وارد کردن ایمیل خودتان در کادر زیر و زدن دکمه مشترک شوید همواره جدیدترین ارسالهای سایت به ایمیل شما ارسال میشود: :

Delivered by FeedBurner

√ سیب دانلود دانلود رایگان بازی،اندروید،نرم افزار،آموزش زبان،موبایل

به اشتراک بگذارید

توضیحات :

نویسنده : admin | تاریخ انتشار : ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
تعداد مشاهده : 586 بار | دیدگاه : بدون دیدگاه
موضوعات: عروسك بافتني


برچسب ها

, , , , ,


دیدگاه ها :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)