آموزش بافت شلوارک

 

سایزها: XXL-XL-L-M-S

وسایل لازم:
• کاموا ۳۵۰-۳۵۰-۴۰۰-۴۵۰-۵۰۰ گرم
• میل گرد شماره ۳٫۵
• میل گرد شماره۳

کاموا باید به گونه ای باشد که ۲۲ دونه در ۳۰ رج با بافت ساده (یک رج زیر یک رج رو) و میل شماره ۳٫۵ دارای ابعاد ۱۰*۱۰ سانتیمتر باشد

توضیحات
بافت ابری در حالت گرد (بدون درز): یک دور زیر، یک دور رو
بافت ابری در حالت دو میل: تمام رجها به زیر بافته میشود
نحوه افزایش: در هر طرف علامت به صورت زیر اضافه کنید: یک ژوته، یکی زیر، علامت، یکی زیر، یک ژوته

نحوه بافت
این شلوارک بدون درز از بالا به پائین بافته میشود.

ابتدا ۱۴۶-۱۵۶-۱۶۴-۱۷۶-۱۹۰ دونه در میلهای گرد شماره ۳ سربیاندازید و به هم وصل کرده و به حالت گرد دربیاورید. شش دور ابری ببافید. بعد بافت را با میلهای شماره ۳٫۵ ادامه دهید.

یک علامت در ابتدای دور بگذارید (این علامت مشخص کننده وسط پشت شلوار است) و علامت دوم را بعد از ۷۳-۷۸-۸۲-۸۸-۹۵ دونه بگذارید (این علامت مشخص کننده وسط جلوی شلوار میباشد) بعد با بافت ساده ادامه دهید. وقتی اندازه کار تقریباً ۶ سانتیمتر شد، بافت را با میلهای شماره ۳ ادامه دهید. یک دور به زیر ببافید همزمان در این دور ۱۴-۲۰-۲۴-۳۲-۳۸ دونه اضافه کنید (تعداد دانه ها ۱۶۰-۱۷۶-۱۸۸-۲۰۸-۲۲۸) حتماً قبل و بعد از علامتها به تعداد مساوی اضافه کنید، بعد بافت را با کشباف دو تا زیر دو تا رو ادامه دهید.

آنقدر ببافید که اندازه کشباف ۲ سانتیمتر شود. در دور بعد پلهای کمر را به صورت زیر ببافید:
ابتدا ۱۷-۲۵-۲۱-۲۱-۲۱ دونه اول را کشباف ببافید، ۴ دونه بعد را به نخ بیاندازید و چهار دونه جدید به جای این چهار دونه سربیاندازید
بعد ۲۰-۲۰-۲۴-۲۸-۳۲ دونه بعد را کشباف ببافید، ۴ دونه بعد را به نخ بیاندازید و چهار دونه جدید به جای این چهار دونه سربیاندازید
ابتدا ۲۰-۲۰-۲۴-۲۸-۳۲ دونه بعد را کشباف ببافید، ۴ دونه بعد را به نخ بیاندازید و چهار دونه جدید به جای این چهار دونه سربیاندازید
بعد ۲۰-۲۰-۲۴-۲۸-۳۲ دونه بعد را کشباف ببافید، ۴ دونه بعد را به نخ بیاندازید و چهار دونه جدید به جای این چهار دونه سربیاندازید
بعد ۲۰-۲۰-۲۴-۲۸-۳۲ دونه بعد را کشباف ببافید، ۴ دونه بعد را به نخ بیاندازید و چهار دونه جدید به جای این چهار دونه سربیاندازید
بعد ۲۰-۲۰-۲۴-۲۸-۳۲ دونه بعد را کشباف ببافید، ۴ دونه بعد را به نخ بیاندازید و چهار دونه جدید به جای این چهار دونه سربیاندازید
بعد ۱۶-۲۴-۲۰-۲۰-۲۰ دونه بعد را کشباف ببافید، ۴ دونه بعد را به نخ بیاندازید و چهار دونه جدید به جای این چهار دونه سربیاندازید

حال باید هفت گروه چهار تائی دونه در نخ داشته باشیم. بعد کشباف را ادامه دهید تا اندازه کار ۶-۶-۶-۷-۷ سانتیمتر از محل دونه های توی نخ شود. حال پلهای مربوط به کمر را اینطور ببافید: ابتدا گروه چهار تائی اول را از نخ به میل شماره سه بیاورید و به اینصورت همانند دو میل ببافید: دونه اول و آخر را همیشه ابری ببافید و دو دونه وسط را ساده ببافید. آنقدر ببافید تا هم اندازه دونه های توی میل شود. بقیه گروههای چهار تائی را نیز اینطور ببافید و دوباره این هفت گروه چهار تائی را به نخ منتقل کنید.

بعد بافت را به صورت زیر ادامه دهید: ۱۷-۲۵-۲۱-۲۱-۲۱ دونه اول را کشباف ببافید، *دونه بعد و اولین دونه مربوطه توی نخ را از رو با هم یکی کنید، دونه بعد و دومین دونه مربوطه توی نخ را از زیر یکی کنید، دونه بعد و سومین دونه مربوطه توی نخ را از زیر یکی کنید، دونه بعد و چهارمین دونه مربوطه توی نخ را از رو یکی کنید* بعد ۲۰-۲۰-۲۴-۲۸-۳۲ دونه بعد را کشباف ببافید و بعد فاصله بین دو * را تکرار کنید، بعد ۲۰-۲۰-۲۴-۲۸-۳۲ دونه بعد را کشباف ببافید و بعد فاصله بین دو * را تکرار کنید، بعد ۲۰-۲۰-۲۴-۲۸-۳۲ دونه بعد را کشباف ببافید و بعد فاصله بین دو * را تکرار کنید، بعد ۲۰-۲۰-۲۴-۲۸-۳۲ دونه بعد را کشباف ببافید و بعد فاصله بین دو * را تکرار کنید، بعد ۲۰-۲۰-۲۴-۲۸-۳۲ دونه بعد را کشباف ببافید و بعد فاصله بین دو * را تکرار کنید، بعد ۱۶-۲۴-۲۰-۲۰-۲۰ دونه بعد را کشباف ببافید و بعد فاصله بین دو * را تکرار کنید.

حال به اندازه ۲ سانتیمتر تمام دونه ها را کشباف ببافید (کل اندازه کشباف ۱۰-۱۰-۱۰-۱۱-۱۱ سانتیمتر خواهد بود) بعد بافت را با میلهای شماره ۳٫۵ ادامه دهید. بعد به اندازه ۱ سانتیمتر ساده ببافید. بعد بافت را به صورت زیر ادامه دهید: تا نه دونه بعد از علامت پشت ببافید، سپس برگردید، اولین دونه را بدون بافتن به میل راست بگیرید و تا نه دونه بعد از علامت پشت ببافید، *برگردید، اولین دونه را بدون بافتن به میل راست بگیرید و حالا نه دونه بیشتر از دفعه قبل تا بعد از علامت پشت ببافید* فاصله بین دو * را آنقدر تکرار کنید تا ۳۴-۳۲-۲۶-۲۸-۳۰ دونه به علامت جلو باقی بماند.

حال برگردید و تا علامت پشت ببافید، بعد تمام دونه ها را ساده ببافید وقتی اندازه کار ۳-۴-۴-۵-۶ سانتیمتر از علامت جلو شد (در این حالت تقریباً ۹-۱۰-۱۱-۱۳-۱۴ سانتیمتر از علامت پشت خواهد بود) یک دونه در هر طرف علامت اضافه کنید (چهار دونه اضافه میشود) این اضافه کردن را از هر ۶ دور به تعداد کلاً نه بار انجام دهید (تعداد دانه ها ۱۹۶-۲۱۲-۲۲۴-۲۴۴-۲۶۴) وقتی اندازه کار ۱۸-۱۹-۲۲-۲۴-۲۵ سانتیمتر از علامت جلو شد، ۵ دونه اول را کور کنید ۸۸-۹۶-۱۰۲-۱۱۲-۱۲۲ دونه بعد را بافته و بعد به نخ بیاندازید (این دونه ها مربوط به یکی از پاچه های شلوارک میباشد)، ده دونه بعد را بافته در میل نگه دارید، بعد ۸۸-۹۶-۱۰۲-۱۱۲-۱۲۲ دونه بعد را بافته به نخ بیاندازید، ۵ دونه باقیمانده را کور کنید.

کاموا را ببرید و ده دونه باقیمانده در میل را به اندازه ۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳ سانتیمتر ساده ببافید بعد کور کنید و به ده دونه کور شده نیمه پشت بدوزید.

نحوه بافتن پاچه ها
ابتدا ۸۸-۹۶-۱۰۲-۱۱۲-۱۲۲ دونه مربوط به یک پاچه را به میل گرد شماره ۳٫۵ منتقل کنیذ و ۲۰-۲۲-۲۴-۲۶-۲۹ دونه از لبه وسط شلوار بردارید وسط شلوار همان ده دونه ای است که بافته شده و به پشت دوخته شده است(تعداد دانه ها ۱۰۸-۱۱۸-۱۲۶-۱۳۸-۱۵۱) حال این پاچه را ساده و بدون درز ۸-۸-۹-۹-۱۰ سانتیمتر ببافید. بعد بافت را با میلهای شماره ۳ ادامه دهید و شش دور ابری ببافید و سپس شل کور کنید. پاچه دوم را نیز همینطور ببافید

نحوه بافت کمر
ابتدا ۱۴-۱۴-۱۴۱۶-۱۶ دونه در میل شماره ۳ سربیاندازید و ابری ببافید تا اندازه کمر ۱۲۵ تا ۱۷۵ سانتیمتر شود سپس کور کنید.

source:yasteb.com

 

جوفراست راهنمای خانواده

با وارد کردن ایمیل خودتان در کادر زیر و زدن دکمه مشترک شوید همواره جدیدترین ارسالهای سایت به ایمیل شما ارسال میشود: :

Delivered by FeedBurner

√ سیب دانلود دانلود رایگان بازی،اندروید،نرم افزار،آموزش زبان،موبایل

به اشتراک بگذارید

توضیحات :

نویسنده : admin | تاریخ انتشار : ۱۹ آذر ۱۳۹۲
تعداد مشاهده : 612 بار | دیدگاه : بدون دیدگاه
موضوعات: بافتني


برچسب ها

, , ,


دیدگاه ها :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)