آموزش بافت تیشرت مجلسی

برای بافت این تیشرت مجلسی زیبا که با قلاب بافته میشود شما به یک عدد قلاب سایز سه و نیم نیاز دارید به همراه چند کلاف کاموا که تعداد و رنگشان در ادامه مطلب آمده البته رنگ کامواها کاملا به سلیقه شخصی شما مربوط است

kolab.ir-741

آموزش بافت تیشرت مجلسی

وسایل لازم برای بافت تیشرت :

کاموای سبز آبی ۳ کلاف، قهوه ای و شیری یک کلاف

قلاب ۳٫۵

سایز: ۴۲/ ۴۰

مقیاس: ۲۶ دانه، ۱۰ رج پایه بلند در طرح استفاده شده در بلوز، ۱۰ سانت

نکته: این بلوز از گردن به سمت پایین بافته می شود.

دور پایه: با رنگ سبز آبی ۱۳۰ بافت پایه کوتاه اولیه بزنید و با یک بافت نامرئی بهم وصل کنید. بافت پایه کوتاه اولیه: ۲ زنجیره بزنید، قلاب را داخل دومین زنجیره از سمت قلاب کنید، یک ژته رو قلاب بیندازید و از درون زنجیره بیرون بکشید، یک ژته رو قلاب بیندازید و از درون اولین حلقه روی قلاب بیرون بکشید، در این حالت یک زنجیره جدید ایجاد شده (زنجیره پایه)، یک ژته روی قلاب بیندازید و از درون هر دو حلقه روی قلاب بیرون بیاورید. (اولین بافت پایه کوتاه اولیه) قلاب را زیر دو حلقه زنجیره پایه کرده، یک ژته روی قلاب بیندازید و از زنجیره پایه بیرون بیاورید، یک ژته روی قلاب بیندازید و از درون هر دو حلقه روی قلاب بیرون بیاورید. (دومین بافت پایه کوتاه اولیه)

دور اول: یک زنجیره، (در هر یک از ۵ پایه کوتاه بعدی یک پایه کوتاه، ۲ پایه کوتاه در پایه کوتاه بعدی) ۲۰ مرتبه، در هر یک از پایه کوتاه های باقیمانده یک پایه کوتاه، با بافت نامرئی در اولین پایه کوتاه وصل کنید. (۱۵۰ پایه کوتاه)

سرشانه: دور اول: یک زنجیره، (در هر یک از ۲ پایه کوتاه بعدی یک پایه کوتاه، یک زنجیره، یک پایه بلند در پایه کوتاه بعدی، یک زنجیره، در هر یک از ۲ پایه کوتاه بعدی یک پایه کوتاه) ۳۰ مرتبه. با بافت نامرئی در اولین پایه کوتاه وصل کنید. (۲۱۰ دانه)

دور ۲: در پایه کوتاه و فضای زنجیره ای بعدی بافت نامرئی بزنید، ۴ زنجیره، (یک پایه بلند در پایه بلند بعدی، یک زنجیره، یک پایه بلند در فضای ۱-زنجیره ای بعدی، پایه کوتاه بعدی را رد کنید، در هر یک از ۲ پایه کوتاه بعدی یک پایه کوتاه، پایه کوتاه بعدی را رد کنید، یک پایه بلند در فضای ۱-زنجیره ای بعدی، یک زنجیره) دور تا دور. در آخرین تکرار زنجیره و پایه بلند آخر را نزنید، با بافت نامرئی در سومین زنجیره وصل کنید.

دور ۳: یک زنجیره، در همان نقطه اتصال یک پایه کوتاه، (یک زنجیره، (یک پایه بلند، یک زنجیره، یک پایه بلند) در پایه بلند بعدی، یک زنجیره، یک پایه کوتاه در پایه بلند بعدی، یک زنجیره، یک پایه کوتاه در پایه بلند بعدی) دور تا دور. در آخرین تکرار پایه کوتاه آخر را نزنید. با بافت نامرئی در اولین پایه کوتاه وصل کنید. (۲۴۰ دانه)

دور ۴: یک زنجیره، یک پایه متوسط در اولین فضای ۱زنجیره ای، ( (یک پایه بلند، یک زنجیره، یک پایه ۳ حلقه ای، یک زنجیره، یک پایه بلند) در فضای ۱ زنجیره ای بعدی، یک پایه متوسط در فضای ۱ زنجیره ای بعدی، یک پایه کوتاه در فضای ۱ زنجیره ای بعدی، یک پایه متوسط در فضای ۱ زنجیره ای بعدی) دور تا دور. در آخرین تکرار پایه متوسط آخر را نزنید. با بافت نامرئی در اولین پایه متوسط وصل کنید.

دور ۵: در اولین پایه بلند و فضای زنجیره ای بافت نامرئی بزنید، ۳ زنجیره، (۵ پایه بلند در پایه ۳ حلقه ای بعدی، یک پایه بلند در فضای ۱- زنجیره ای بعدی، یک پایه بلند در پایه بلند بعدی، ۳ خانه بعد یکی شود، یک پایه بلند در پایه بلند بعدی، یک پایه بلند در فضای ۱- زنجیره ای بعدی) دور تا دور. در آخرین تکرار پایه بلند آخر را نزنید. با بافت نامرئی در بالای ۳ زنجیره وصل کنید. (۳۰۰ دانه)

دور ۶-۷: در ۲ پایه بلند بعدی بافت نامرئی بزنید، ۳ زنجیره، (۵ پایه بلند در پایه بلند بعدی، در هریک از ۲ پایه بلند بعدی یک پایه بلند، ۵ خانه بعد یکی شود، در هریک از ۲ پایه بلند بعدی یک پایه بلند) دور تا دور. در آخرین تکرار پایه بلند آخر را نزنید. با بافت نامرئی در بالای ۳ زنجیره وصل کنید.

دور ۸: در ۲ پایه بلند بعدی بافت نامرئی بزنید، ۳ زنجیره، (۵ پایه بلند در پایه بلند بعدی، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند، ۳ خانه بعد یکی شود، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند) دور تا دور. با یک پایه بلند در نقطه اتصال دور قبل و پایه بلند بعدی تمام کنید. با بافت نامرئی در بالای ۳ زنجیره وصل کنید. (۳۶۰ دانه)

دور ۹-۱۷: در ۲ پایه بلند بعدی بافت نامرئی بزنید، ۳ زنجیره، (۵ پایه بلند در پایه بلند بعدی، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند، ۵ خانه بعد یکی شود، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند) دور تا دور. یک پایه بلند در پایه بلند بعدی، با بافت نامرئی در بالای ۳ زنجیره وصل کنید.

دور ۱۸: در ۲ پایه بلند بعدی بافت نامرئی بزنید، ۳ زنجیره، ۵ پایه بلند در پایه بلند بعدی، (*در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند، ۵ خانه بعد یکی شود *، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند، ۵ پایه بلند در پایه بلند بعدی) ۵ مرتبه، ۱۹ زنجیره، ۷۱ پایه بلند را رد کنید، ۵ پایه بلند در پایه بلند بعدی، دستور داخل پرانتز را ۱۰ مرتبه تکرار کنید، ۱۹ زنجیره، ۷۱ پایه بلند را رد کنید، ۵ پایه بلند در پایه بلند بعدی، دستور داخل پرانتز را ۴ مرتبه تکرار کنید. دستور * تا * را تکرار کنید، یک پایه بلند در نقطه اتصال و پایه بلند بعدی، با بافت نامرئی در بالای ۳ زنجیره وصل کنید.

بخش بالایی بالاتنه: دور اول: در ۲ پایه بلند بعدی بافت نامرئی بزنید، ۳ زنجیره، (*۵ پایه بلند در پایه بلند بعدی، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند، ۵ خانه بعد یکی شود *، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند) ۴ مرتبه، ** ۵ پایه بلند در پایه بلند بعدی، در هریک از ۲ پایه بلند بعدی یک پایه بلند، یک پایه بلند در زنجیره بعدی، ۵ خانه بعد یکی شود روی ۵ زنجیره بعدی، در هر یک از ۳ زنجیره بعدی یک پایه بلند، ۵ پایه بلند در زنجیره بعدی، در هر یک از ۳ زنجیره بعدی یک پایه بلند، ۵ خانه بعد یکی شود روی ۵ زنجیره بعدی، یک پایه بلند در زنجیره بعدی، در هریک از ۲ پایه بلند بعدی یک پایه بلند**، دستور داخل پرانتز را ۹ مرتبه تکرار کنید، دستور ** تا ** را تکرار کنید، دستور داخل پرانتز را ۴ مرتبه تکرار کنید، دستور * تا * را تکرار کنید، یک پایه بلند در نقطه اتصال و پایه بلند بعدی، با بافت نامرئی در بالای ۳ زنجیره وصل کنید. (۲۶۴ دانه)

دور ۲-۱۴: در ۲ پایه بلند بعدی بافت نامرئی بزنید، ۳ زنجیره، (*۵ پایه بلند در پایه بلند بعدی، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند، ۵ خانه بعد یکی شود *، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند) ۲۱ مرتبه، دستور * تا * را تکرار کنید، یک پایه بلند در نقطه اتصال و پایه بلند بعدی، با بافت نامرئی در بالای ۳ زنجیره وصل کنید.

بخش پایینی بالاتنه: دور اول: در ۲ پایه بلند بعدی بافت نامرئی بزنید، ۳ زنجیره، (*۵ پایه بلند در پایه بلند بعدی، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند، ۵ خانه بعد یکی شود *، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند) ۴ مرتبه، ** ۵ پایه بلند در پایه بلند بعدی، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند، ۶ خانه بعد یکی شود، در هریک از ۲ پایه بلند بعدی یک پایه بلند، ۵ پایه بلند در پایه بلند بعدی، در هریک از ۲ پایه بلند بعدی یک پایه بلند، ۶ خانه بعد یکی شود، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند**، دستور داخل پرانتز را ۹ مرتبه تکرار کنید، دستور ** تا ** را تکرار کنید، دستور داخل پرانتز را ۴ مرتبه تکرار کنید، دستور * تا * را تکرار کنید، یک پایه بلند در نقطه اتصال و پایه بلند بعدی، با بافت نامرئی در بالای ۳ زنجیره وصل کنید. (۲۶۰ دانه). کور کنید.

دور ۲: کاموای قهوه ای را با بافت نامرئی در دومین پایه بلند وصل کنید، ۳ زنجیره، (*۵ پایه بلند در پایه بلند بعدی، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند، ۵ خانه بعد یکی شود *، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند) ۴ مرتبه، ** دستور * تا * را تکرار کنید، در هریک از ۲ پایه بلند بعدی یک پایه بلند، ۵ پایه بلند در پایه بلند بعدی، در هریک از ۲ پایه بلند بعدی یک پایه بلند، ۵ خانه بعد یکی شود، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند**، دستور داخل پرانتز را ۹ مرتبه تکرار کنید، دستور ** تا ** را تکرار کنید، دستور داخل پرانتز را ۴ مرتبه تکرار کنید، دستور * تا * را تکرار کنید، یک پایه بلند در نقطه اتصال و پایه بلند بعدی، با بافت نامرئی در بالای ۳ زنجیره وصل کنید. کور کنید. دور ۳: دور ۲ را با رنگ سبزآبی تکرار کنید. کور کنید.

دور ۴: کاموای قهوه ای را با بافت نامرئی در دومین پایه بلند وصل کنید، ۳ زنجیره، (*۵ پایه بلند در پایه بلند بعدی، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند، ۵ خانه بعد یکی شود *، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند) ۴ مرتبه، ** ۵ پایه بلند در پایه بلند بعدی، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند، ۶ خانه بعد یکی شود، یک پایه بلند در پایه بلند بعدی، ۵ پایه بلند در پایه بلند بعدی، یک پایه بلند در پایه بلند بعدی، ۶ خانه بعد یکی شود، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند**، دستور داخل پرانتز را ۹ مرتبه تکرار کنید، دستور ** تا ** را تکرار کنید، دستور داخل پرانتز را ۴ مرتبه تکرار کنید، دستور * تا * را تکرار کنید، یک پایه بلند در نقطه اتصال و پایه بلند بعدی، با بافت نامرئی در بالای ۳ زنجیره وصل کنید. (۲۵۶ دانه) کور کنید.

دور ۵: کاموای سبزآبی را با بافت نامرئی در دومین پایه بلند وصل کنید، ۳ زنجیره، (*۵ پایه بلند در پایه بلند بعدی، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند، ۵ خانه بعد یکی شود *، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند) ۴ مرتبه، ** دستور * تا * را تکرار کنید، یک پایه بلند در پایه بلند بعدی، ۵ پایه بلند در پایه بلند بعدی، یک پایه بلند در پایه بلند بعدی، ۵ خانه بعد یکی شود، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند**، دستور داخل پرانتز را ۹ مرتبه تکرار کنید، دستور ** تا ** را تکرار کنید، دستور داخل پرانتز را ۴ مرتبه تکرار کنید، دستور * تا * را تکرار کنید، یک پایه بلند در نقطه اتصال و پایه بلند بعدی، با بافت نامرئی در بالای ۳ زنجیره وصل کنید. کور کنید. دور ۶: کاموای قهوه ای را با بافت نامرئی به دومین پایه بلند وصل کنید، دور ۵ را تکرار کنید. کور کنید.

دور ۷: در ۲ پایه بلند بعدی بافت نامرئی بزنید، ۳ زنجیره، (*۵ پایه بلند در پایه بلند بعدی، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند، ۵ خانه بعد یکی شود *، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند) ۴ مرتبه، ** ۵ پایه بلند در پایه بلند بعدی، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند، ۶ خانه بعد یکی شود، ۵ پایه بلند در پایه بلند بعدی، ۶ خانه بعد یکی شود، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند**، دستور داخل پرانتز را ۹ مرتبه تکرار کنید، دستور ** تا ** را تکرار کنید، دستور داخل پرانتز را ۴ مرتبه تکرار کنید، دستور * تا * را تکرار کنید، یک پایه بلند در نقطه اتصال و پایه بلند بعدی، با بافت نامرئی در بالای ۳ زنجیره وصل کنید. (۲۵۲ دانه)

دور ۸-۹: در ۲ پایه بلند بعدی بافت نامرئی بزنید، ۳ زنجیره، (*۵ پایه بلند در پایه بلند بعدی، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند، ۵ خانه بعد یکی شود *، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند) ۴ مرتبه، ** دستور * تا * را تکرار کنید، ۵ پایه بلند در پایه بلند بعدی، ۵ خانه بعد یکی شود، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند**، دستور داخل پرانتز را ۹ مرتبه تکرار کنید، دستور ** تا ** را تکرار کنید، دستور داخل پرانتز را ۴ مرتبه تکرار کنید، دستور * تا * را تکرار کنید، یک پایه بلند در نقطه اتصال و پایه بلند بعدی، با بافت نامرئی در بالای ۳ زنجیره وصل کنید.

دور ۱۰: در ۲ پایه بلند بعدی بافت نامرئی بزنید، ۳ زنجیره، (*۵ پایه بلند در پایه بلند بعدی، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند، ۵ خانه بعد یکی شود *، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند) ۴ مرتبه، **۵ پایه بلند در پایه بلند بعدی، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند، ۴ خانه بعد یکی شود، یک پایه بلند در پایه بلند بعدی، ۵ پایه بلند در پایه بلند بعدی، یک پایه بلند در پایه بلند بعدی، ۴ خانه بعد یکی شود، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند**، دستور داخل پرانتز را ۹ مرتبه تکرار کنید، دستور ** تا ** را تکرار کنید، دستور داخل پرانتز را ۴ مرتبه تکرار کنید، دستور * تا * را تکرار کنید، یک پایه بلند در نقطه اتصال و پایه بلند بعدی، با بافت نامرئی در بالای ۳ زنجیره وصل کنید. (۲۵۶ دانه). دور ۱۱-۱۲: دور ۵ را بدون تغییر رنگ تکرارکنید.

kolab-8741

دور ۱۳: در ۲ پایه بلند بعدی بافت نامرئی بزنید، ۳ زنجیره، (*۵ پایه بلند در پایه بلند بعدی، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند، ۵ خانه بعد یکی شود *، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند) ۴ مرتبه، ** ۵ پایه بلند در پایه بلند بعدی، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند، ۴ خانه بعد یکی شود، در هریک از ۲ پایه بلند بعدی یک پایه بلند، ۵ پایه بلند در پایه بلند بعدی، در هریک از ۲ پایه بلند بعدی یک پایه بلند، ۴ خانه بعد یکی شود، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند**، دستور داخل پرانتز را ۹ مرتبه تکرار کنید، دستور ** تا ** را تکرار کنید، دستور داخل پرانتز را ۴ مرتبه تکرار کنید، دستور * تا * را تکرار کنید، یک پایه بلند در نقطه اتصال و پایه بلند بعدی، با بافت نامرئی در بالای ۳ زنجیره وصل کنید. (۲۶۰ دانه)

دور ۱۴-۱۵: دور ۲ را بدون تغییر رنگ تکرار کنید.

دور ۱۶: در ۲ پایه بلند بعدی بافت نامرئی بزنید، ۳ زنجیره، (*۵ پایه بلند در پایه بلند بعدی، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند، ۵ خانه بعد یکی شود *، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند) ۴ مرتبه، ** ۵ پایه بلند در پایه بلند بعدی، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند، ۴ خانه بعد یکی شود، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند، ۵ پایه بلند در پایه بلند بعدی، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند، ۴ خانه بعد یکی شود، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند**، دستور داخل پرانتز را ۹ مرتبه تکرار کنید، دستور ** تا ** را تکرار کنید، دستور داخل پرانتز را ۴ مرتبه تکرار کنید، دستور * تا * را تکرار کنید، یک پایه بلند در نقطه اتصال و پایه بلند بعدی، با بافت نامرئی در بالای ۳ زنجیره وصل کنید. (۲۶۴ دانه) کور کنید.

دور ۱۷: کاموای شیری را با بافت نامرئی در دومین پایه بلند وصل کنید، در ۲ پایه بلند بعدی بافت نامرئی بزنید، ۳ زنجیره، (*۵ پایه بلند در پایه بلند بعدی، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند، ۵ خانه بعد یکی شود *، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند) ۲۱ مرتبه، دستور * تا * را تکرار کنید، یک پایه بلند در نقطه اتصال و پایه بلند بعدی، با بافت نامرئی در بالای ۳ زنجیره وصل کنید. کور کنید.

دور ۱۸: دور ۱۷ را با کاموای قهوه ای تکرار کنید. کور کنید.

دور ۱۹: کاموای شیری را با بافت نامرئی در دومین پایه بلند وصل کنید، ۳ زنجیره، (*۵ پایه بلند در پایه بلند بعدی، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند، ۵ خانه بعد یکی شود *، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند) ۴ مرتبه، ** ۵ پایه بلند در پایه بلند بعدی، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند، ۴ خانه بعد یکی شود، در هریک از ۴ پایه بلند بعدی یک پایه بلند، ۵ پایه بلند در پایه بلند بعدی، در هریک از ۴ پایه بلند بعدی یک پایه بلند، ۴ خانه بعد یکی شود، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند**، دستور داخل پرانتز را ۹ مرتبه تکرار کنید، دستور ** تا ** را تکرار کنید، دستور داخل پرانتز را ۴ مرتبه تکرار کنید، دستور * تا * را تکرار کنید، یک پایه بلند در نقطه اتصال و پایه بلند بعدی، با بافت نامرئی در بالای ۳ زنجیره وصل کنید. (۲۶۸ دانه) کور کنید.

دور ۲۰: کاموای قهوه ای با بافت نامرئی در دومین پایه بلند وصل کنید، ۳ زنجیره، (*۵ پایه بلند در پایه بلند بعدی، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند، ۵ خانه بعد یکی شود *، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند) ۴ مرتبه، ** دستور * تا * را تکرار کنید، در هریک از ۴ پایه بلند بعدی یک پایه بلند، ۵ پایه بلند در پایه بلند بعدی، در هریک از ۴ پایه بلند بعدی یک پایه بلند، ۵ خانه بعد یکی شود، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند**، دستور داخل پرانتز را ۹ مرتبه تکرار کنید، دستور ** تا ** را تکرار کنید، دستور داخل پرانتز را ۴ مرتبه تکرار کنید، دستور * تا * را تکرار کنید، یک پایه بلند در نقطه اتصال و پایه بلند بعدی، با بافت نامرئی در بالای ۳ زنجیره وصل کنید. کور کنید. دور ۲۱: دور ۲۰ را با کاموای شیری تکرار کنید. کور نکنید.

دور ۲۲: در ۲ پایه بلند بعدی بافت نامرئی بزنید، ۳ زنجیره، {*(۲ پایه بلند، یک زنجیره، ۲ پایه بلند) در پایه بلند بعدی، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند، ۵ خانه بعد یکی شود *، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند} ۴مرتبه، **(۲ پایه بلند، یک زنجیره، ۲ پایه بلند) در پایه بلند بعدی، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند، ۴ خانه بعد یکی شود، در هریک از ۵ پایه بلند بعدی یک پایه بلند، (۲ پایه بلند، یک زنجیره، ۲ پایه بلند) در پایه بلند بعدی، در هریک از ۵ پایه بلند بعدی یک پایه بلند، ۴ خانه بعد یکی شود، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند**، دستور داخل {} را ۹ مرتبه تکرار کنید، دستور ** تا ** را تکرار کنید، دستور داخل {} را ۴ مرتبه تکرار کنید، دستور * تا * را تکرار کنید، یک پایه بلند در نقطه اتصال و پایه بلند بعدی، با بافت نامرئی در بالای ۳ زنجیره وصل کنید. (۲۷۲ دانه)

دور ۲۳-۳۱: در ۲ پایه بلند بعدی بافت نامرئی بزنید، ۳ زنجیره، {*(۲ پایه بلند، یک زنجیره، ۲ پایه بلند) در پایه بلند بعدی، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند، ۴ خانه بعد یکی شود *، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند} ۴ مرتبه، ** دستور * تا * را تکرار کنید، در هریک از ۵ پایه بلند بعدی یک پایه بلند، (۲ پایه بلند، یک زنجیره، ۲ پایه بلند) در پایه بلند بعدی، در هریک از ۵ پایه بلند بعدی یک پایه بلند، ۴ خانه بعد یکی شود، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند**، دستور داخل {} را ۹ مرتبه تکرار کنید، دستور ** تا ** را تکرار کنید، دستور داخل {} را ۴ مرتبه تکرار کنید، دستور * تا * را تکرار کنید، یک پایه بلند در نقطه اتصال و پایه بلند بعدی، با بافت نامرئی در بالای ۳ زنجیره وصل کنید.

دور ۳۲: در ۲ پایه بلند بعدی بافت نامرئی بزنید، یک زنجیره، یک پایه کوتاه در اولین پایه بلند، {*(یک پایه کوتاه، یک زنجیره، یک پایه کوتاه) در فضای ۱- زنجیره ای بعدی، در هریک از ۴ پایه بلند بعدی یک پایه کوتاه، ۲ خانه بعد یکی شود *، در هریک از ۴ پایه بلند بعدی یک پایه کوتاه} ۴ مرتبه، ** دستور * تا * را تکرار کنید، در هریک از ۶ پایه بلند بعدی یک پایه کوتاه، (یک پایه کوتاه، یک زنجیره، یک پایه کوتاه) در فضای ۱- زنجیره ای بعدی، در هریک از ۶ پایه بلند بعدی یک پایه کوتاه، ۲ خانه بعد یکی شود، در هریک از ۴ پایه بلند بعدی یک پایه کوتاه**، دستور داخل {} را ۹ مرتبه تکرار کنید، دستور ** تا ** را تکرار کنید، دستور داخل {} را ۴ مرتبه تکرار کنید، دستور * تا * را تکرار کنید، یک پایه بلند در نقطه اتصال و پایه بلند بعدی، با بافت نامرئی در بالای ۳ زنجیره وصل کنید.

دور ۳۳: در ۳ پایه کوتاه بعدی بافت نامرئی بزنید، *(یک زنجیره، فضای ۱- زنجیره ای را رد کنید، در ۱۱ پایه کوتاه بعدی بافت نامرئی بزنید)* ۴ مرتبه، **(یک زنجیره، فضای ۱- زنجیره ای را رد کنید، در ۱۴ پایه کوتاه بعدی بافت نامرئی بزنید) ۲ مرتبه**، دستور * تا * را ۹ مرتبه تکرار کنید، دستور ** تا ** را تکرار کنید، دستور * تا * را ۴ مرتبه تکرار کنید، یک زنجیره، فضای ۱- زنجیره ای را رد کنید، در ۸ پایه کوتاه بعدی بافت نامرئی بزنید، با بافت نامرئی به وسط اولین بافت نامرئی وصل کنید. کور کنید.

lemoo-41-1

آستین: روی اولین ۱۹ زنجیره از دور ۱۷ سرشانه ببافید. با یک بافت نامرئی به دهمین زنجیره وصل کنید.

دور اول: ۲ زنجیره، ۲ خانه بعد یکی شود * در هریک از ۳ دانه بعدی یک پایه بلند، ۵ پایه بلند در دانه بعدی، در هریک از ۳ دانه بعدی یک پایه بلند* ۶ خانه بعد یکی شود روی یک سمت پایه بلند بعدی و ۳ دانه بعدی، ۶ خانه بعد یکی شود، در هریک از ۲ دانه بعدی یک پایه بلند، (۵ پایه بلند در دانه بعدی، در هریک از ۳ دانه بعدی یک پایه بلند، ۵ خانه بعد یکی شود، در هریک از ۳ دانه بعدی یک پایه بلند) ۴ مرتبه، ۵ پایه بلند در دانه بعدی، در هریک از ۲ دانه بعدی یک پایه بلند، ۶ خانه بعد یکی شود، ۶ خانه بعد یکی شود روی ۳دانه بعدی و یک سمت پایه بلند بعدی، دستور * تا * را تکرار کنید، ۲ خانه بعد یکی شود، در اولین پایه یکی شده بافت نامرئی بزنید و وصل کنید.

دور ۲: در هریک از ۳ پایه بلند بعدی بافت نامرئی بزنید، ۳ زنجیره، در هریک از ۲ پایه بلند بعدی یک پایه بلند، (*۵ پایه بلند در پایه بلند بعدی، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند، ۵ خانه بعد یکی شود *، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند) ۶ مرتبه، دستور * تا * را تکرار کنید، با بافت نامرئی در بالای ۳ زنجیره وصل کنید.

دور ۳: در هریک از ۲ پایه بلند بعدی بافت نامرئی بزنید، ۳ زنجیره، در هریک از ۲ پایه بلند بعدی یک پایه بلند، (*(۲ پایه بلند، یک زنجیره، ۲ پایه بلند) در پایه بلند بعدی، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند، ۵ خانه بعد یکی شود *، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند) ۶ مرتبه. دستور * تا * را تکرار کنید، بابافت نامرئی در بالای ۳ زنجیره وصل کنید.

دور ۴-۷: در هریک از ۲ پایه بلند بعدی بافت نامرئی بزنید، ۳ زنجیره، در هریک از ۲ پایه بلند بعدی یک پایه بلند، (*(۲ پایه بلند، یک زنجیره، ۲ پایه بلند) در فضای ۱- زنجیره ای بعدی، یک پایه بلند را رد کنید، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند، ۴ خانه بعد یکی شود *، در هریک از ۳ پایه بلند بعدی یک پایه بلند) ۶ مرتبه. دستور * تا * را تکرار کنید. با بافت نامرئی در بالای ۳ زنجیره وصل کنید.

دور ۸: در پایه بلند بعدی بافت نامرئی بزنید، یک زنجیره، در هریک از ۴ پایه بلند اولی یک پایه کوتاه، (*(یک پایه کوتاه، یک زنجیره، یک پایه کوتاه) در فضای ۱- زنجیره ای بعدی، یک پایه بلند را رد کنید، در هریک از ۴ پایه بلند بعدی یک پایه کوتاه، ۲ خانه بعد یکی شود *، در هریک از ۴ پایه بلند بعدی یک پایه کوتاه) ۶ مرتبه. دستور * تا * را تکرار کنید، با بافت نامرئی در اولین پایه کوتاه وصل کنید.

دور ۹: در ۴ پایه کوتاه بعدی بافت نامرئی بزنید، (یک زنجیره، فضای ۱- زنجیره ای را رد کنید، در ۱۱ پایه کوتاه بعدی بافت نامرئی بزنید، ۴ مرتبه، یک زنجیره، فضای ۱- زنجیره ای را رد کنید، در ۵ پایه کوتاه بعدی بافت نامرئی بزنید، در وسط اولین بافت های نامرئی بافت نامرئی بزنید و وصل کنید. کور کنید.

تیشرت مجلسی ما بافته شد شما می توانید این تیشرت را با کامواهای زر دار ببافید و زیبایی کارتان را دو چندان کنید

جوفراست راهنمای خانواده

با وارد کردن ایمیل خودتان در کادر زیر و زدن دکمه مشترک شوید همواره جدیدترین ارسالهای سایت به ایمیل شما ارسال میشود: :

Delivered by FeedBurner

√ سیب دانلود دانلود رایگان بازی،اندروید،نرم افزار،آموزش زبان،موبایل

به اشتراک بگذارید

توضیحات :

نویسنده : admin | تاریخ انتشار : ۱۵ بهمن ۱۳۹۴
تعداد مشاهده : 1,189 بار | دیدگاه : بدون دیدگاه
موضوعات: قلاب بافي


برچسب ها

, , , , , , , ,


دیدگاه ها :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)